Gå till innehållet

Konstgjorda stenrev gynnar fisk och skyddar kust

Naturliga rev har blivit en bristvara i haven efter århundraden av mänsklig påverkan. Men att skapa konstgjorda rev ger snabb effekt på den biologiska mångfalden under ytan. Det visar studier från Danmark.

Reven skapades bland annat vid Bredgrund nära Sønderborg i Danmark. Bara två år senare kunde forskarna vid National Institute of Aquatic Resources (DTU Aqua) konstatera att det fanns 100 gånger fler torskar i området. Vid Læsø ledde ett skapat stenrev 2008 till fler och större torskar, gråsej och tumlare.

Stenar som läggs ned i vattnet för att skapa rev.

Behovet av att skapa rev är stort. De senaste 100 åren har 8,3 miljoner kubikmeter sten avlägsnats från havsbotten för att bygga ut danska hamnar och för att tillverka betong. Det motsvarar minst 55 kvadratkilometer livsmiljöer för havslevande växter och djur enligt en studie från DTU Aqua. När stenarna försvinner saknas gömställen för marina djur och platser där tång och musslor kan sätta fast sig. När rev och kelpskogar försvinner drabbar det även större marina djur som torsken.

Stenar på havsbotten.

– Vi befinner oss mitt i en kris för den biologiska mångfalden, där arter dör ut i ungefär samma takt som när dinosaurierna utrotades. Det är därför jag är nöjd med resultaten från Sønderborg Bugt. De visar att torsken verkar trivas runt stenrev och har en bättre chans att gömma sig och äta än tidigare. Vi befinner oss för närvarande i en pilotfas där vi utvecklar och testar olika rev och dokumenterar hur de fungerar. Vi rör oss i rätt riktning, men det går långsamt eftersom det är dyrt och komplicerat att bygga stenrev, säger chefsforskaren Jon C. Svendsen, DTU Aqua.

Kan även skydda kusten

Förutom att gynna biologisk mångfald kan reven också fungera som skydd för kustlinjen – både mot erosion och översvämningar. Detta är något som undersöks inom projektet BARREEF, med stöd från Vattenfall och Velux Foundation.

Stenarna blir snart livsmiljöer åt organismer.

– Mot bakgrund av dessa två principer skulle det vara bra att i framtiden bygga stenrev som också fungerar som kustskydd. Då kan vi främja den biologiska mångfalden runt reven och samtidigt vara bättre förberedda på att dämpa vågorna nästa gång en storm som Bodil drabbar oss. På så sätt kan stenrev bli ytterligare ett verktyg för att skydda kusten. I framtiden kommer vi att behöva mer kustskydd eftersom havsnivåerna stiger på grund av klimatförändringarna. Detta gäller särskilt för ett låglänt land som Danmark med mycket kustinfrastruktur. Det är dock viktigt att notera att BARREEF-projektet fortfarande pågår, så vi vet fortfarande inte om stenrev kan fungera som ett kompletterande verktyg för kustskydd, säger Jon C. Svendsen.

Läs även

Fiskeförbud har gett rekordmånga torskar i Öresund
Fiskguiden 2023: Rött ljus för strömming och fler torskbestånd
Ny studie avslöjar hur lite torsk sälar äter
Stenrev återskapas i Öresund för att gynna biologisk mångfald

Källor: DTU Aqua och DTU Aqua

Mer att läsa