Gå till innehållet

Dyngbaggar förbättrar växternas tillväxt

Dyngbaggar är inte bara viktiga nedbrytare av djurspillning. De gynnar också växtlivet kraftigt enligt en ny studie.

Dyngbaggar är skalbaggar som är snabba på att hitta komockor och både äter och ger föda till sina ungar i dyngan. Om du tittar i en komocka kan du ofta se hål i den (se bilden ovan). Då är det ofta dyngbaggar som varit framme och grävt ned dyngan i marken. Genom att gräva ner dyngan i jorden och hjälpa till att avlägsna den från marken bidrar de till en av de mest kända och högt värderade ekosystemtjänster som insekter tillhandahåller. Nu visar en ny studie att deras sätt att flytta gödsel ner i jorden och göra det mer tillgänglig för växter är ännu en viktig funktion de tillhandahåller i ekosystemen.

I en ny metaanalys av 24 studier från 14 länder, publicerad i Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, visar forskarna att dyngbaggarna kan öka växternas tillväxt med hela 17 procent.

Ökad biomassa och bättre fotosyntes

Daniel Anderson, huvudförfattaren till studien från University of Western Australia’s School of Biological Sciences, understryker att dyngbaggar traditionellt har varit kända för sin förmåga att bryta ned organiskt material och förbättra miljön. Dock visar de senaste forskningsresultaten på en ny dimension av deras betydelse.

– Dyngbaggar har importerats till många länder för att bryta ned boskapsdynga, vilket annars skulle skapa ogynnsamma förhållanden för betesdjur och gynna skadliga insekter. En välkänd konsekvens av denna återvinning av gödsel ansågs vara ökad växttillväxt, men studieresultaten under det senaste halvseklet har varit blandade.

Resultaten av studien pekar på att när dyngbaggar bearbetar dynga främjar de växttillväxten av flera anledningar. Enligt Anderson verkar det som att näringsämnena från nedbrytningsprocessen absorberas av växterna, vilket resulterar i ökad biomassa och förbättrad fotosynteskapacitet för växterna. Dessutom kan den förbättrade näringscirkulationen i jorden stimulera tillväxten av rötter och rothår, vilket i sin tur ökar växtens förmåga att ta upp näringsämnen och vatten.

Mer hänsyn till dyngbaggar behövs

Studien kom också fram till att ju fler dyngbaggar som bearbetade dyngan desto större blev tillgången på näringsämnen för växterna, vilket i sin tur främjar tillväxten ytterligare. Daniel Anderson betonar att resultaten inte bara visar dyngbaggar som ekosystemets nyckelaktörer utan också understryker vikten av att inkludera dem i beslutsfattande kring resursförvaltning.

– Genom att erkänna de ovärderliga bidragen från organismer som dyngbaggar kan beslutsfattare bättre förvalta våra ekosystem för framtida generationer.

Det har bland annat visat sig att dyngbaggar drabbas när boskap ges vanliga avmaskningsmedel.

Källor: Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences och University of Western Australia

Mer att läsa