Gå till innehållet

Vanliga avmaskningsmedel till boskap förödande för skalbaggar

Dyngbaggen månhornsbagge. Foto: SigaOwn work, CC BY-SA 3.0, Link

I en ny studier från universitetet i Sussex visar forskarna att vanliga avmaskningsmedel, som används till boskap i hela världen, har en förödande effekt på dyngbaggar. Dyngbaggar har en viktig roll i ekosystemen och är dessutom vanliga bytesdjur åt flera hotade fåglar och fladdermöss.

Studien, som publicerats i Environmental Toxicology and Chemistry, har gått igenom befintlig forskning om avmasknings- och antiparasitmedel. De fann inte bara att dyngbaggar som utsatts för dessa vanliga medel hade en tredjedel färre larver, de upptäckte också att vuxna dyngbaggar lockades till dynga från nötkreatur som fått dessa avmaskningsmedel.

Det innebär att i områden där medlen används minskar dyngbaggarna i antal och det får flera negativa aspekter. Dyngbaggarna är viktiga nedbrytare av boskapens spillning vilket leder till färre smittobärande flugor (minskning med 58 procent), färre masksjukdomar hos boskap (55-89 procents reducering) och att gräs växer snabbare. Enbart i Storbritannien är dessa ekosystemtjänster från dyngbaggarna värderade till över 4 miljarder kronor per år.

– Dyngbaggar är en förbisedd, men enormt viktig del av vårt landskap. Studier har visat att de kan bidra till att minska förekomsten av maskinfektioner hos nötkreatur, vilket är ironiskt när vi kommit fram till att de nu hotas av kemiska produkter som i princip gör samma sak, säger Domhnall Finch, som varit involverad i studien, till Phys.org.

De giftiga avmaskningsmedlen påverkar även flera fågelarter och fladdermöss som har skalbaggarna som viktigaste byten. Det är särskilt oroande eftersom många av dessa arter redan är hotade. Det gäller exempelvis fladdermössen större hästskonäsa och sydfladdermus, samt fågeln nattskärra.

Forskarna anser nu att det måste tas fram nya medel med mindre påverkan på naturen.

Läs även:
• Så kan insektsutrotningen stoppas

Källor: Phys.org och Environmental Toxicology and Chemistry

Mer att läsa