Gå till innehållet

Dom: Skogsägare har rätt till ersättning

Högsta domstolen dömde i veckan att markägare ska få ekonomisk ersättning om Skogsstyrelsen förbjuder avverkning med hänvisning till artskyddsförordningen. LRF ser domen som en seger och Skydda skogen skulle vilja se en annan lösning.

Domen gäller ett skogsbolag som ville avverka i en skog, trots förekomst av tjäderspel. Skogsstyrelsen förbjöd avverkningen och skogsbolaget drev ärendet vidare och krävde att staten skulle betala ersättning som motsvarade fastighetens värdeminskning med visst tillägg. Nu har Högsta domstolen avgjort till skogsbolagets fördel – staten ska betala ut ersättning.

LRF, Lantbrukarnas riksorganisation, ser beslutet som en “seger för rättssäkerheten” och menar att staten nu måste ersätta skogsägare med hundratals miljarder kronor.

– Det är ett mycket glädjande besked. Återigen får vi bekräftat att man inte, från myndigheternas sida, kan begränsa skogsägarens rätt att bruka sin skog utan att betala ersättning. Det här en seger för landsbygden och alla skogsägare som orkat stå upp för sig själva, säger Paul Christensson ordförande i LRF Skogsägarna.

Enbart aktuellt under “speciella omständigheter”

Högsta domstolen poängterar dock i sitt domslut att det inte verkar vara aktuellt med ersättning i alla liknande fall, utan enbart under “speciella omständigheter”.

– Så kan vara fallet när begränsningen är så särskilt betungande för markägaren att det inte är rimligt att han eller hon ensam tvingas ta de ekonomiska konsekvenserna av begränsningen. En ytterligare förutsättning är att markägaren har begärt men nekats dispens enligt artskyddsförordningen. Ersättningen bör inte överstiga markägarens faktiska skada, skriver domstolen.

I det aktuella domslutet ansågs avverkningshindret ha gett upphov till “en så betydande skada att det inte var rimligt att bolaget ensamt fick svara för den”.

Skydda skogen vill se annan lösning

Elin Götmark, talesperson för Skydda skogen, berättar att ersättningen inte är självklar, eftersom man i många andra sammanhang inte får ersättning för inskränkningar i brukandet som följer från lagen. Exempelvis får man ingen ersättning om man sökt dispens från strandskyddet och inte fått det.

– Staten hade uppmanat HD om att söka ett förhandsavgörande från EU-domstolen, men tyvärr gjorde inte HD det. Men om staten går in med statsstöd för att skydda ett företag mot en EU-regel som reglerar skyddade arter, kan det vara konkurrensbegränsande och inte tillåtet enligt EU-regler. Därför vore det bra att få klarhet i detta från EU-domstolen.

Skydda skogen skulle också gärna se en annan lösning:
– Vi tycker att små privata skogsägare ska kunna få ersättning samtidigt som skogsindustrin står för kostnaden: en fond skulle kunna inrättas som finansieras med avgifter på allt sålt virke, för att kompensera de som måste avstå brukande på grund av artskydd. Detta är i linje med principen om att förorenaren betalar, en grundprincip i miljörätten som säger att den industri som orsakar miljöproblem också ska betala de samhällsekonomiska kostnader som uppstår.

Läs även

Sveriges skogsbruk anmäls till EU
• M, C, KD och SD vill försvaga artskyddet
• Birdlife Sverige: Skogsindustrin vilseleder om artskyddet

Källa: Högsta domstolen

Mer att läsa