Gå till innehållet

Sveriges skogsbruk anmäls till EU

Kalhygge med blomsterlupiner. Foto: Gunnar Creutz, CC BY-SA 4.0.

Naturskyddsföreningen har anmält Sverige till EU-kommissionen. Anledningen är de “omfattande brister i den svenska lagstiftningen när det gäller artskyddet och arters livsmiljöer i skogen”. Förhoppningen är att EU-kommissionen ska sätta press på Sveriges beslutsfattare.

I mars 2021 gav EU-domstolen Sverige bakläxa och menade att vi måste ta mycket större hänsyn till djur och växter än vad som är fallet i dagsläget. Svenska domstolar har tidigare tolkat artskyddsreglerna som att de enbart gäller om en arts bevarandestatus hotas, men EU-domstolen anser att även enskilda individer av arter ska skyddas. Det innebär att exploateringar inte får medföra att skyddade arter dödas eller skadas och inte heller deras nödvändiga livsmiljöer.

Naturskyddsföreningen anser inte att Sverige följer EU:s krav och har nu anmält det till EU-domstolen.

– Vi har under lång tid påtalat att dagens svenska skogslagstiftning inte lever upp till EU:s krav och vi har drivit ett flertal rättsfall om hur fridlysta arter påverkas av skogsbruk i strid med EU-rätten. Varken politiker eller myndigheter verkar vilja göra vad som krävs för att Sverige ska leva upp till EU:s regelverk. Nu hoppas vi att EU-kommissionen kan få beslutsfattarna i Sverige att ta EU-rätten på allvar, säger Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Josia Hort, miljöjurist på Naturskyddsföreningen:

– Om Sverige rättar till bristerna i lagstiftningen kommer arter och deras livsmiljöer få det skydd de ska ha enligt EU:s fågel- och livsmiljödirektiv. Utan ny lagstiftning kommer inte miljömålen i skogen att kunna nås.

I klagomålet till EU-kommissionen lyfter Naturskyddsföreningen fyra krav:

  1. Det saknas förebyggande åtgärder i systemet för skydd av arter och dessa åtgärder är inte heller sammanhängande och samordnade i Sverige, vilket de ska vara enligt EU-rätt.
  2. EU:s fågeldirektiv och EU-domstolen slår fast att det är förbjudet att döda och störa alla fåglar samt förstöra ägg med mera, men Skogsstyrelsens föreskrifter omfattar endast prioriterade eller hotade fåglar. Föreningen menar därför att skogsvårdslagstiftningen står i strid med EU-rätten.
  3. Avverkningar i och nära Natura 2000-områden riskerar med Skogsstyrelsens nya automatgranskning att aldrig prövas enligt Natura 2000-bestämmelserna.
  4. Miljöorganisationer kan i Sverige inte överklaga beslut om hänsyn till arter som har meddelats med stöd av skogsvårdslagen, men detta står i strid med EU:s grundlagar, fördragen, och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.

Källa: Naturskyddsföreningen

Mer att läsa