Gå till innehållet

Bisonoxars betande viktigt för många andra arter

Forskare har återigen kommit fram till att stora betesdjur gör stor skillnad för biologisk mångfald.

Under 150 år var bisonoxen nästan frånvarande från den Nordamerikanska prärien på grund av människans jakt. Men nu ökar den nära släktingen till visenten i antal igen tack vare arbetet med att återinföra den viktiga ekosystemingenjören. Nu kan bisonoxarna åter hjälpa till att reparera de skador på prärien som orsakats av många årtionden av bristfälligt bete.

Hila Shamon, forskningsekolog vid Smithsonian’s National Zoo and Conservation Biology Institute i Washington DC, har ägnat fem år åt att spåra ekologin i de avlägsna gräsmarkerna. Hon berättar för BBC att bisonoxens största insats är att hjälpa prärien att hålla kvar vattnet, men de hjälper även till att öka den biologiska mångfalden.

Skapar biologisk mångfald och vattenhålor

Bisonoxarna betar 11 kg gräs per dag, rullar sig på marken och skapar sandblottor åt insekter och hålor som håller vatten efter regn. Deras dynga är viktig näring åt både växter och insekter och deras päls blir isolering åt fågelbon. Under vintern skapar de stigar genom snön som gaffelantiloper kan följa.

2022 publicerades en studie som Hila Shamon var medförfattare till. Den konstaterade att antalet inhemska träd och örter ökade i marker nära vattendrag om de betades av bison jämfört med marker som inte betades alls eller som betades av kor. Bisonbetade marker ledde i sin tur till högre biologisk mångfald.

– Sammanfattningsvis verkar återintroduktion av bisonoxar fungera som en passiv restaureringsstrategi för strandområden med positiva mångfaldsresultat för fåglar och däggdjur, skrev forskarna i sin slutsats.

Betydelsen av stora betesdjur för den biologiska mångfalden blir allt mer känd och välstuderad världen över. Eller som Heidi Mehl, chef för Kansas Water & Agriculture Programs, uttrycker det:

– Där det är möjligt bör man återinföra och bevara bisonoxar i deras ursprungliga gräsmarker. De kommer ha positiva kaskadeffekter på allt från gräs och örter till vattendrag, fiskar, grodor, ryggradslösa djur och människors välbefinnande. Bisonoxar är mer än bara karismatisk megafauna – de är nyckelarter i prärielandskapet och vattenlandskapet på de stora slätterna.

Läs även

Rekordår för skogslevande bisonoxar i Alaska
• Positiv utveckling för världens bisonoxar och visenter
• De återintroducerade bisonoxarna i Alaska fyller viktig funktion
• Hästar och stora växtätare kan förhindra förlusten av biologisk mångfald
• Stora däggdjur viktiga för att motverka klimatförändringar
• Vilda visenter i Sverige – är det eftersträvansvärt?

Källa: BBC och Frontiers in Ecology & Evolution

Mer att läsa