Gå till innehållet

Vi trivs bäst bland gamla träd

En varierad skog med höga och gamla träd, gärna nära vatten och utan buller – det är så vår favoritnatur ser ut enligt en ny studie.

– Att skogen ger oss stora sociala värden märkte vi inte minst under pandemin när folk sökte sig ut i skog och mark i närheten av hemmet för miljöombyte. Nu vet vi vad som kännetecknar en bra skog för rekreation och då är det viktigt att vi kan bevara och utveckla de här värdena för bland annat friluftsliv och turism, säger Mattias Sandberg, specialist på Skogsstyrelsen och projektledare för förstudien.

I studien, som utförts av Mittuniversitetet, går forskarna igenom kunskapsläget för vad som gör att en skog uppfattas som attraktiv att vistas i. Bakgrunden är att Skogsstyrelsen fick i uppdrag av regeringen 2019 att redovisa “statistik om skogens värde för rekreation, friluftsliv och naturturism”. De studier som gjorts kommer fram till något olika slutsatser. Alla gillar till exempel inte att se död ved i skogen, men studier visar att attityden blir mer positiv om deltagarna får information om att det gynnar biologisk mångfald.

Några av de faktorer som många uppskattar i naturen enligt de studier som gjorts:

  • Stora, höga träd.
  • Att skogen inte är för tät eller för gles.
  • Varierad topografi med möjlighet till utsikt.
  • Förekomst av betes- och hagmark.
  • Närhet till vatten.
  • Lugnt och utan buller.
  • Mindre stigar.
  • Varierad skog.

Även om resultaten skiftar mellan olika studier så skriver forskarna att “det finns två egenskaper som universellt förefaller vara viktiga för rekreationsvärdet och som också torde gå att uppskatta med hyfsad noggrannhet baserat på befintliga data: Förekomst av stora träd, samt att skogen inte ska vara för tät, men inte heller för gles.”

Det finns också flera faktorer som påverkar intrycket negativt. Ett tydligt exempel är “stora kalhyggen och synliga spår efter skogsbruksåtgärder”. Det finns dock ett undantag: “professionella skogsbrukare blir avsevärt mer positivt inställda än andra människor när de exponeras för bilder av skogsbestånd som har behandlats i enlighet med innehållet i deras skogliga utbildning”.

Anledningen till att det är viktigt att ta reda på vilka skogar som anses inbjudande är för att det är dessa skogar som vi mår bra av att vistas i. Vårt immunförsvar, nervsystem och andningsorgan påverkas positivt och vi känner ett socialt välbefinnande, mental avslappning, minskad trötthet, ökad vitalitet och depression kan lindras.

Forskarna föreslår att de åtta faktorerna i listan här ovan kan utgöra indikatorer på skogens rekreationsvärden.

– I dag saknas tyvärr systematisk mätning eller uppföljning av de här viktiga värdena. Därför hoppas vi nu att förslagen fångas upp och att det satsas resurser så att vi bättre kan följa hur skogens rekreationsvärden utvecklas över tid, säger Peter Fredman på Mittuniversitetet.

Läs även

Blandning av trädarter bäst mot luft­föroreningar
Fågelupplevelser kan förbättra vårt mående i flera timmar
• Ny studie: Biologisk mångfald i närmiljön viktigt för välmående
• Att bo nära grönområden minskar risken för stroke
• Utomhusvistelse förbättrar mental hälsa
• Stadsnära grönområden behöver vara vilda
• Människor som har grönområden i närheten lever mer hållbart
• Promenad i natur förbättrar stämning i sociala medier

Källa: Skogsstyrelsen och rapporten “Skogens rekreationsvärden”

Mer att läsa