Gå till innehållet

Blandning av trädarter bäst mot luft­föroreningar

Träd i städer minskar risken för hjärtkärlsjukdomar eftersom de renar luften från föroreningar. Bäst fungerar en blandning av olika trädarter, enligt en ny studie från Göteborgs universitet.

Träd är viktiga i städer. Det har en lång rad studier visat. I rapporten “Tillgång till bostadsnära grönska i befolkningen“, som gavs ut 2022, sammanfattas forskningen i ämnet så här:
– Tusentals vetenskapliga studier runtom i världen har rapporterat att mycket grönska runt bostaden kan, till exempel, förbättra individers allmänhälsa och livskvalitet, minska risken för låg vikt hos nyfödda samt förekomsten av olika beteendestörningar hos barn, reducera stress, depression och ångest, underlätta tillfrisknande efter operationer och minska allmändödlighet. Det finns även mycket som tyder på att bostadsnära grönska motverkar förekomsten av fetma, typ-II diabetes och olika hjärtkärlsjukdomar.

Träden hjälper också till att motverka luftföroreningar, som i städer i huvudsak orsakas av trafiken. Nu har forskare från Göteborgs universitet undersökt hur trädens blad och barr filtrerar bort 32 olika luftföroreningar – vissa i gasform, andra bundna till partiklar. Elva olika trädarter i Botaniska trädgården i Göteborg jämfördes.

– Våra analyser visar att olika trädarter har olika förmågor att ta upp luftföroreningar. Barrträd tar oftast upp mer gasformiga kolväten än lövträd. En annan fördel med barrträd att de även fungerar som luftrenare på vintern, då luftföroreningshalterna vanligen är som högst, säger Jenny Klingberg, forskare vid Göteborgs botaniska trädgård.

Men lövträden hade andra fördelar. De var betydligt effektivare på att rena luften från partiklar, troligen på grund av att bladen har en större yta. Björk och valnöt var de lövträd som fick högst resultat medan körsbär hörde till de minst effektiva. Bäst av alla träd var dock barrträdet lärk som både var bra på att fånga in gasformiga ämnen och partikelbundna föroreningar.

Även om träden i städer är bra på att minska föroreningarna i luften så bryter bladen och barren knappt ner föroreningarna. Därför finns det en risk att jorden blir förgiftad när bladen och barren förmultnar. På så sätt kan hela ekosystemet i marken påverkas av föroreningarna.

– Den här studien bidrar till att öka kunskapen om trädens förmåga att rena luften och vilka trädarter som är bäst på att ta upp luftföroreningar. Sådan kunskap är viktig för stadsplanering när hållbara städer ska utformas. Även om träd och grönska kan bidra till bättre luftkvalitet i städer så är minskade utsläpp trots allt den viktigaste åtgärden, säger Håkan Pleijel, professor i tillämpad miljövetenskap vid Göteborgs universitet, som lett projektet.

Läs även

• Kraftig ökning av regelbunden naturvistelse
Grönare städer kan rädda tiotusentals liv
• Att bo nära grönområden minskar risken för stroke
• Luftföroreningar skadar barn – grönområden hjälper
• Häckar minskar effektivt luftföroreningar
• Utomhusvistelse förbättrar mental hälsa
• Stadsträd av stor betydelse för kollagring och ren luft

Källor: Göteborgs universitet och Ecological Indicators

Mer att läsa