Två nya naturreservat på Gotland för att uppnå mål om biologisk mångfald

Laven cinnoberfläck är en av de sällsynta arterna som nu får skydd. Foto: Jymm – Eget arbete, GFDL, 

Länsstyrelsen har beslutat att bilda två nya naturreservat på Gotland; Maldes och Burggathagen.

– Bildandet av naturreservat är en viktig del i arbetet med att uppnå regeringens mål om bevarande av biologisk mångfald i Sverige, skriver länsstyrelsen.

Maldes, Stånga socken
– Maldes är en trevlig, ljus och lättvandrad skog söder om Lojstasjöarna, som är ett välbesökt friluftsområde. Marken ägs sedan ett år tillbaka av staten och initiativet till att skydda området kommer från de tidigare markägarna, säger naturvårdshandläggare Cecilia Nygren.
Det 10,4 hektar lilla skogsområdet är en ”typisk gotländsk bondeskog” som innehåller ett glest bestånd av äldre tall och gran som skötts med plockhuggning och bete. Här lever bland annat en lång rad växter och signalarter som tallticka, anisspindling, blåmossa, kattfotslav, vågbandad barkbock och svart praktbagge.

Burggathagen, Bäl socken (kan nås till fots från Bäl kyrka)
– Burggathagens mäktiga barrskogar och sumpskogar som är rika på gran och ädellövträd är sällsynta naturmiljöer på Gotland. Här finns en rik mångfald av sällsynta växter, svampar, lavar och mossor vilket gör det till ett mycket spännande område för den naturintresserade, säger Ingrid Thomasson, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen.
Det 62 hektar stora området rymmer framför allt skogsmark i form av en mäktig barrskog och Gotlands största sammanhängande barrsumpskog. Här har hittills hittats 27 sällsynta och hotade arter, så som svartgrön spindling (VU, hotad), ekticka (NT, nära hotad), cinnoberfläck (CR, akut hotad), lunglav (NT), dvärgbägarlav (NT) och skogskorn (VU).

Källa: Länsstyrelsen