Stark kritik mot att Skogsstyrelsen försvårar att klassa skog som nyckelbiotop

Gammal skog med höga naturvärden. Foto: Erik Hansson

55 000 hektar skog som klassats som nyckelbiotop år 2000 har sedan dess avverkats. Nu gör Skogsstyrelsen det svårare för skogar i nordvästra Sverige att klassas som nyckelbiotoper. WWF kallar det en ”oroande utveckling” och menar att det är en ”pappersprodukt” som ”urholkar nyckelbiotopsbegreppet”.

– Det kommer framöver att ställas högre krav än tidigare för vilka naturvärden som finns för att ett skogsområde ska bedömas ha mycket stor betydelseför växter och djur i nordvästra Sverige. Därmed har vi fullgjort uppdraget från regeringen att ta hänsyn till de lokala och regionala förutsättningarna när vi tar identifierar nyckelbiotoper i området, säger Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist.

LÄS ÄVEN: • Nyckelbiotoper avverkas med granbarkborren som förevändning

Skogsstyrelsen menar att nordvästra Sveriges skogar skiljer sig från andra skogar i norr genom att det finns större skogsområden och en högre koncentration av skogar med höga naturvärden. Därför anser de att det ska krävas ytterligare ett kriterium för att de ska klassas som nyckelbiotoper. Det kan till exempel handla om karaktärsdrag i skogen, rödlistade arter, kvalitén på död ved och naturvärdesträd.

LÄS ÄVEN: • Stor studie: Nyckelbiotoper är känsliga och viktiga för att bevara arter

Världsnaturfonden är kritiska till beslutet och menar att det kommer att leda till att skogar med höga naturvärden inte klassas som nyckelbiotoper och därmed i högre utsträckning riskerar att förstöras.

Skogsstyrelsen meddelar också att cirka 55 000 hektar skog som hade klassats som nyckelbiotop år 2000 har sedan dess avverkats. Det är betydligt mer än de uppskattningar som Skogsstyrelsen gjort tidigare. Det motsvarar en yta större än Muddus nationalpark och WWF menar att det tydligt visar att Skogsstyrelsen tidigare har underskattat den stora förlusten av skogar med höga naturvärden.

LÄS ÄVEN: • BirdLife Sverige: Skogsstyrelsen urholkar konstruktiva samtal

– Samtidigt som vi får veta att en mycket stor areal nyckelbiotoper har avverkats i detta område, så presenteras den här metoden som innebär att betydligt färre skogar med höga naturvärden kommer att klassas som nyckelbiotoper i nordvästra Sverige. Det är en oroande utveckling, säger Peter Westman, biträdande generalsekreterare vid Världsnaturfonden WWF.

Många av Sveriges nyckelbiotoper med höga naturvärden finns i nordvästra Sverige. Skogsstyrelsens nya metod gör alltså att färre nyckelbiotoper kommer hittas, men inte för att det saknas naturvärden utan för att ”man vill ha färre nyckelbiotoper”.

– En sådan pappersprodukt urholkar starkt nyckelbiotopsbegreppet. Det bidrar till fortsatt förlust av skogar med höga naturvärden och försvårar Sveriges internationella åtagande att bevara den biologiska mångfalden. Vi anser att Skogsstyrelsen och skogspolitiken i stället bör identifiera och bevara nyckelbiotopernas naturvärden och se till att de markägare som har en stor andel skyndsamt får ersättning av staten, säger Linda Berglund, skogsexpert WWF.

FAKTA Nyckelbiotoper
En nyckelbiotop är ett område i skogen som i och med sina höga naturvärden har en mycket stor betydelse för skogens växter och djur. I en nyckelbiotop kan det finnas hotade eller sällsynta arter som behöver området för sin överlevnad.

Endast 2,1 % av skogslandskapet är idag kända nyckelbiotoper i Sverige, 4 % om man räknar in den uppskattade mängden okända nyckelbiotoper Att bevara dessa rester av värdefull skog är helt avgörande för att våra miljömål samt mål för en hållbar utveckling i skogen ska kunna nås.

Källor: Skogsstyrelsen och WWF