Gå till innehållet

Skyddsvärd skog hotad i populärt tätortsnära reservat utanför Uppsala

Skogen i Kungshamn-Morga. Foto: David van der Spoel

16 hektar skog är avverkningsanmäld i naturreservatet Kungshamn-Morga som ligger vid Mälaren just söder om Uppsala. Skogen är ett mycket populärt utflyktsmål och har höga naturvärden. Den anses bland annat vara en av de bästa insektslokalerna nära Uppsala. Nu protesterar flera organisationer mot avverkningsplanerna.

Stora delar av den avverkningsanmälda skogen har höga naturvärden, riktigt gamla tallar och hyser en rad signalarter och rödlistade arter som riskerar att försvinna om avverkningen genomförs.
– Under våren har reservatets tre stora parkeringar varit överfulla, vilket har visat vilka stora värden området har för friluftslivet, inte minst under coronapandemin, säger Marianne Kahn, ordförande i Naturskyddsföreningen i Uppsala län.

Det var Anna Cederström på Kungshamn gård som donerade Kungshamn-Morga med syftet att bevara ett stycke karaktäristiskt herrgårdslandskap utmed Mälaren. Det har sagts om henne att hon var en kvinna som tyckte mer om träd än om människor, och som såg till att ekarna, tallarna och herrgårdarna längs Mälaren bevarades. I reservatsbeslutet från 1963 står den artrika floran och faunan nämnd och att den vackra växlingen mellan löv- och barrskog ska bevaras. Det står också att eventuella skogsbruksinsatser ska rådgöras med Naturskyddsföreningens länsrepresentant. Men reservatsbeslutet är otidsenligt, länsstyrelsen har försökt att få till en ny skötselplan som är anpassad efter dagens förhållanden och de höga naturvärden som finns i området. Tyvärr gick den planen om intet. Nu riskerar stora delar av området att avverkas.

Gammal låga i skogen. Foto: David van der Spoel

Idag drivs skogs- och jordbruket i området av samma stiftelse som en gång avsatte området som naturreservat, Stiftelsen friherre Carl Cederströms minne. Det är skogsbolaget Mellanskog som är kontrakterade för att utföra avverkning i området som är planerad att genomföras med gängse trakthyggesbruksmodell. Om det blir verklighet kommer områdets värden för friluftslivet raseras och de många arter som är knutna till naturskogen försvinna.
– Jag skulle kunna gå så långt att kalla reservatet en av de bästa insektslokalerna nära Uppsala, tack vare sina varierade miljöer och rikliga förekomst av gamla träd, säger Rasmus Elleby från Entomologiska Föreningen i Uppland.

Kungshamn-Morga naturreservat ligger vackert längs med Mälaren och har en dramatisk topografi tack vare den rullstensås som går igenom den norra delen av området samt en urbergskulle i söder. Flerhundraåriga tallar sträcker sig högt upp mot himlen och det är gott om döda träd på marken. I de avverkningsanmälda områdena finns arter som är skyddade i artskyddsförordningen, så som grön sköldmossa. Det finns ovanliga vedsvampar som blackticka och rosenticka men även rödlistade skalbaggar som reliktbock, knuten till äldre solbelysta tallar och varierad brunbagge som har sin nordligaste utpost just i området.

Blackticka är en av de rödlistade arterna som hittas i området. Den är rödlistad som “sårbar”. Foto: Emil V Nilsson

Skogen skulle, enligt Naturvårdsverkets vägledning, kunna naturtypsklassas som åsbarrskog enligt EU:s art- och habitatdirektivt och det är den här typen av skogar som inte har gynnsam bevarandestatus i Sverige. Det är också bland annat på grund av att sådana här skogar avverkas som EU nu kritiserar Sverige för att inte ha klassat fler områden som Natura-2000.

I den avverkningsanmälan som skickats in till Skogsstyrelsen står det att området ska avverkas, markberedas och att man ska ta ut kvistar och annat material från avverkningen utöver stockarna från träden. Vissa av de flerhundraåriga tallarna är utsnitslade med band som det står “naturvård” på, men långt ifrån alla. Avverkningarna skulle medföra att skogens naturvärden skulle gå förlorade.
– Äldre naturskog är idag lika sällsynt som den högst rödlistade organismen. Försvinner sådana skogar eller delar av dem så försvinner också en stor del av den biologiska mångfald som anpassats till dessa miljöer under hundratals år. Vi befinner oss mitt i det sjätte stora massutdöendet, där arter försvinner med rasande fart. Att kortsiktigt ekonomiska vinster skall få styra och på en gång rasera stora biologiska värden är beklämmande, säger Thomas Persson Vinnersten, kassör i Entomologiska Föreningen i Uppland.

Frågan är vad ett tätortsnära naturreservat som Kungshamn-Morga är värt idag. Är det viktigt att göra det möjligt för människor att kunna promenera eller jogga i naturskogar med flerhundraåriga tallar? Att bevara naturskogar och de arter som är knutna till skogar som aldrig kalavverkats? I så fall behöver fler personer höja sina röster för om bara någon vecka kan avverkningen av skogar med höga naturvärden inne i naturreservatet Kungshamn-Morga börja.
– Kungshamn-Morga är viktigt ur social synpunkt för alla besökare som njuter av den fina skogen men även för de spännande arter som finns där, säger David van der Spoel, styrelseledamot i Skydda Skogen, och därför bör en vidare fragmentering av området genom kalhyggen förhindras.

Vill du engagera dig för Kungshamn-Morga? Ta kontakt med Nya skogsgruppen Uppsala eller Naturskyddsföreningen i Uppsala län.

Mer att läsa