Skogsstyrelsen skyddade rekordlite skog 2021

Symbol för skyddad natur. Foto: Erik Hansson

2021 var det sämsta året på 30 år när det gäller bildande av biotopsskyddsområden och naturvårdsavtal i Sverige, det visar ny statistik från Skogsstyrelsen.

Under 2021 bildade Skogsstyrelsen 118 nya biotopskyddsområden och 26 nya naturvårdsavtal. Det är det lägsta antalet sedan Skogsstyrelsen började arbetet med formellt skydd i början av 1990-talet. Inte heller till ytan var 2021 något att skryta om. Sammanlagt 980 hektar fick formellt skydd. Det är nästan 25 år sedan en så liten yta skyddades av Skogsstyrelsen i Sverige och det kan jämföras med att det skyddades mellan 5 000 och 6 000 hektar per år mellan 2002 och 2005.

Johan Åberg, specialist på områdesskydd, berättar att det främsta skälet till att så lite skog skyddats av myndigheten är att en mycket stor del av anslaget till insatser för skogsbruket behövt reserveras till intrångsersättning i fjällnära skog. De senaste åren har antalet avverkningsanmälningar i fjällnära skogar ökat lavinartat. 2021 behandlade Skogsstyrelsen sammanlagt 313 ansökningar på sammanlagt 12 600 hektar. En tredjedel av dem fick godkänt och två tredjedelar stoppades.

Bara en liten del av det sammanlagda skyddet

Han berättar också att det varit en ”verklig utmaning” att bilda formellt skydd 2021 eftersom det var först i juni som regeringen förstärkte anslaget och prognoser för hur mycket av anslaget som behövde reserveras för intrångsersättningar i fjällnära skogar.

– Viktigt att komma ihåg är också att statistiken visar Skogsstyrelsens bidrag till formellt skydd. Senare i vår kommer en redovisning av det totala skyddet av skog under 2021 i Sverige presenteras. Där ingår även länsstyrelsernas och Naturvårdsverkets genomförda formella skydd under 2021, vilket under de senaste två åren i genomsnitt har uppgått till omkring 15 000 hektar skogsmark, säger Johan Åberg.

Det är framför allt naturskogsartade skogar som får naturvårdsavtal eller biotopskydd. För markägare med sådana fina skogar, eller andra skyddsvärda miljöer, kan ersättningen bli hög. I genomsnitt var ersättningen under 2021 ungefär 159 000 kr per hektar för biotopskydd, vilket är den högsta nivån någonsin. I snitt var det 6,3 hektar per biotopskydd under 2021, vilket motsvarar en ersättning på över en miljon kronor. Naturvårdsavtalen hade en genomsnittlig ersättning på 27 500 kr per hektar.

LÄS ÄVEN:
• Klartecken till en tredjedel av avverkningsanmälningarna i fjällnära skog
• Kraftig ökning av avverkningsanmälningar i ädellövskog
Fortsatt högt tryck på att avverka fjällnära skogar
Kraftig minskning av nyskyddade skogar
• Skogsstyrelsen: Kraftig minskning av skyddad skog

Källa: Skogsstyrelsen och Biotopskydd och naturvårdsavtal 2021