Gå till innehållet

Satsning på att rädda landets mest hotade bin

Väddsandbiet är knuten till sandiga torrängsbiotoper och samlar endast pollen från åkervädd och i viss mån från fältvädd. Foto: Václav KoďousekOwn work, CC BY-SA 4.0, Link

Regeringen skrev i sin budgetpropositionen för 2020 att “förutsättningarna för pollinatörer behöver stärkas”. Nu satsar Naturvårdsverket 11 miljoner kronor för att rädda några av landets mest utrotningshotade vilda bin.

Det är ett ansträngt läge för många av Sveriges vilda humlor och bin. Av de ungefär 300 arter som finns i landet är en tredjedel hotade.

– Eftersom situationen för vilda pollinatörer är så pass allvarlig är jag glad att vi kan rikta pengar till konkreta åtgärder i större skala till platser i landskapet där de gör mest nytta, säger Claes Svedlindh, chef för Naturavdelningen på Naturvårdsverket.

ArtDatabanken har pekat ut 14 prioriterade områden för åtgärder för hotade vildbin där åtgärder bedöms ge störst effekt för att förbättra situationen för de hotade vilda pollinatörer.
– Gemensamt för de utpekade områdena är att det handlar om varma och sandiga områden med stor blomrikedom och hög biologisk mångfald med förekomst av många sällsynta och hotade arter, skriver Naturvårdsverket.

Bland insatserna som ska göras ingår att gräva fram fler sandiga miljöer där vilda bin kan bygga bon, bränna och röja bort igenväxta områden, se till att det finns fler blommor med mat åt bina, se till att större områden betas och slåttras, samt skapa ett landskap där det inte är så långt mellan mat- och boplatser.

Det anses också viktigt att knyta samman isolerade förekomster av de vilda bina så att det skapas sammanhängande korridorer och nätverk av blomrika marker med förutsättningar för bina att hitta boplatser.

Insatserna ska göras i Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar, Skåne, Västra Götaland och Östergötland och sker i samarbete mellan länsstyrelserna, markägare, berörda kommuner och bland andra Svenska kyrkan, Trafikverket, Statens Fastighetsverk, Fortifikationsverket, Försvarsmakten, Svenska Kraftnät, E.ON och Svevia.

Läs även:
Samarbetsprojekt hjälper lantbrukare med blommor och bin
Naturskyddsföreningen: Sverige ska bli världens bi-vänligaste land
Allt vanligare extremväder drabbar pollinatörer
Insatser för fler växter i odlingslandskapet ska hjälpa insekter

Källa: Naturvårdsverket

Mer att läsa