Rewilding Europe satsar på att skydda och återskapa Lapplands natur

Nammatj till vänster och Skierfe till höger i Rapadalen i Sareks nationalpark. Foto: Staffan Widstrand / Rewilding Europe http://www.rewildingeurope.com

Nammatj till vänster och Skierfe till höger i Rapadalen i Sareks nationalpark. Foto: Staffan Widstrand / Rewilding Europe 

I dagarna blev det klart att Rewilding Europe valt Lappland som sitt nionde område i Europa. Nu inleds arbetet med att skydda och återskapa naturen i Sápmi. Vi har intervjuat projektledaren Magnus Sylvén.

Projektet att göra Lappland till ett Rewilding-område inleddes i mars 2012 när Svenska Ekoturismföreningen kom med förslaget till Rewilding Europe. I ett samarbete med samer, kommuner, lokala näringsidkare, länsstyrelsen i Norrbotten, EU och Sveaskog togs planen fram för ökade satsningar på skydd och återställning av natur för att stärka en service-orienterad ekonomi som gynnar de människor som lever i Lappland.

– Slutsatsen blev att Rewilding Lapland, med det unika världsarvet Laponia inräknat, är Europas överlägset största, obrutna natur- och kulturområde med betydande utvecklingsmöjligheter. Speciellt i kombination med den norska Atlantkusten och den tre orörda älvarna Pite*, Råne och Kalix har Lappland uppenbara möjligheter att bli en ledande destination för ekoturism i Europa, skriver Rewilding Europe.

Rewilding Europe menade också att även om det inte finns något annat område i Europa med en liknande stor vildmark så finns det hot mot området. Det behövs skydd för att bevara och återskapa vildmarken i området. För att förankra det har den nya svenska stiftelsen Rewilding Lapland bildats med uppgiften att leda och utveckla initiativet under minst en tioårsperiod.

Vad innebär det att Lappland blir en del av er ”portfolio”?
– Att bli del av Rewilding Europes “portfölj” innebär flera praktiska fördelar, berättar Magnus Sylvén, tillförordnad projektledare. Exempelvis rådgivning till naturvårdsarbetet, hjälp med utveckling av naturvänlig företagsverksamhet och finansiering, samarbete kring kommunikation och marknadsföring, gemensam finansiering, samt erfarenhetsutbyte med andra delar av Europa. Detta innebär också en möjlighet att skapa intresse långt utanför Sveriges gränser för denna unika del av Europa.

Skog i Kvikkjokk i Laponia, Lappland. Foto: Staffan Widstrand / Rewilding Europe http://www.rewildingeurope.com

Skog i Kvikkjokk i Laponia, Lappland. Foto: Staffan Widstrand / Rewilding Europe

Vad kommer ni jobba med i Lappland?
– Vi fokuserar på två arbetsfält – levande älvar och renen. Att stödja återställningen av tre av Europas mest orörda älvar – Piteälven, Råneälven och Kalixälven. Vi kommer starta en restaurering av lekvatten för öring, harr och på sikt lax utmed Piteälven och Råneälven. Därtill hjälper vi till med utvecklingen och finansieringen av nya eller redan existerande turistföretag utmed älvarna, framför allt med guider, för att attrahera nya besökare, skapa nya arbetstillfällen och stärka opinionen för skyddet och återställningsarbetet.

– När det gäller tamrenen uppvisar den i mångt och mycket samma beteende som vildrenen med storskaliga årstidsvandringar och ett beroende av orörda, sammanhängande skogar och fjällmiljöer. Därtill tillskapar renen genom sitt bete viktiga miljöer för många andra djur och växtarter, vilket gör att den har en nyckelfunktion i fjällen och taigan. En fortsatt renskötsel är därför viktig, och vi hoppas kunna skapa starka argument för ett skonsammare skogsbruk på renens och naturens villkor med skydd av alla gammelskogar, ändrade avverkningsmetoder, längre rotationscykler, etc. Detta kommer dessutom att gynna många andra arter. Genom försiktig turismutveckling på samernas villkor önskar vi skapa nya inkomstmöjligheter. Insatser här inkluderar möjligheter att uppleva björn, järv och lo genom spårning och speciellt anpassade gömslen, deltagande i olika aktiviteter kring en “renskötare vardag”, besök till samiska historiska och kulturella platser med mera. Ju mer människor får uppleva denna unika kultur, desto starkare blir opinionen för dess bevarande och den natur som skapar förutsättningarna.

På sikt hoppas Rewilding Europe även knyta an till Norge för att ”visa på att vikten av att säkerställa ett av kontinentens absolut viktigaste landskap – från Atlanten i väster med valar, delfiner och fågelberg till Bottenhavet i öster med skärgård, lax och vikarsäl”.

Vilka hot anser du att Lappland framför allt står inför?
– Naturovänligt skogsbruk, gruvprospektering i naturskyddsområden, oreglerad skotertrafik, vindkraftverk och avverkning av oskyddad gammelskog utgör några av de största hoten. Klimatförändringarna påverkar hela systemet, och för att lindra effekterna krävs ett ekologiskt, funktionellt landskap i stor skala.

Läs mer om Rewilding Lapland i den här broschyren (pdf).

*Piteälven är reglerad vid Sikfors.