Regeringen stoppar skogsinventeringarna – ”ett dråpslag för Sveriges skogar”

Gammal skog. Foto: Erik Hansson

Regeringen stoppar den utökade nyckelbiotopsinventeringen av de svenska skogarna. Beslutet får hård kritik från Greenpeace som menar att det ”fattades troligtvis på grund av den enfald och kortsiktighet som finns i svensk miljöpolitik idag”.

Den biologiska mångfalden är satt under hård press. Det var det tydligaste budskapet i den IPCES-rapport från FN som släpptes i maj 2019. Det blir allt värre, allt snabbare för många av jordens arter. Det gäller även här i Sverige och inte minst i våra skogar. Naturvårdsverket konstaterade i april 2019 att den biologiska mångfalden i landet är hårt trängd och att naturtyper och skalbaggar som är beroende av gammal skog och död ved, är bland de hårdast drabbade. Det stämmer även överens med en rapport om att bristen på gamla träd i Europa har lett till att var femte vedlevande skalbagge är hotad. Studier har också visat att nyckelbiotoper är viktiga för att bevara flora och fauna, att känsliga arter påverkas negativt vid avverkningar nära nyckelbiotoperna och att nyckelbiotoperna kan fylla en funktion så att arter kan sprida sig i det fragmenterade skogslandskapet.

LÄS ÄVEN: • Nyckelbiotoper avverkas med granbarkborren som förevändning

I detta läge väljer regeringen, som ett led i januariöverenskommelsen med Centerpartiet och Liberalerna, att lägga ned den inventering av skogslevande arter som Skogsstyrelsen tidigare fått i uppdrag att utföra.

Greenpeace är starkt kritiska till regeringens beslut. De menar att svenska staten bryter sina internationella skyldigheter för att bevara den biologiska mångfalden, och att beslutet kommer göra det avsevärt svårare för oss att nå redan beslutade klimat- och miljömål.

– Sverige har i internationella överenskommelser förbundit sig att skydda den naturskog vi har kvar. Men återigen prioriteras att avverka framför att bevara, nu kommer flera tusen år gamla ekosystem, områden avgörande för att bromsa ekosystemsönderfallert och stora kol-lager gå förlorade, säger Lina Burnelius, ansvarig för skogsfrågor på Greenpeace Sverige.

LÄS ÄVEN: • Karta visar tusentals avregistrerade nyckelbiotoper

Vad innebär beslutet för de svenska skogarna?
– För Sveriges skogar och skogsägare riskerar detta bli ett dråpslag. För ett hållbart skogsbruk i 80 procent av skogen måste vi identifiera vilka de 20 procent värdefull skog som behöver skyddas annars kan vi inte våra miljömål. Utan inventering kan vi inte skydda rätt skog och således heller inte bruka rätt skog. Det här stärker inte äganderätten, det försvårar för svenskt skogsbruk.

Landsbygdsminister Jennie Nilsson anser att beslutet är en ”viktig del i arbetet att värna och stärka den privata äganderätten till skogen” – vad har ökad kunskap om arter i skogen för koppling till äganderätten?
– Det är en mycket befogad fråga och en skrämmande situation när jag måste svara på hur en minister kan anse att kunskap om värdefull natur kan vara ett hot. Det är ju snarare så att inventeringen, om den hade fått fortsätta, hade lagt just den grund till legitimitet som regeringen efterfrågar. Resonemanget som Jennie Nilsson framför är mycket ologiskt. Ska vi singla slant? Är det legitimt? säger Lina Burnelius.

Varför tror du att det här beslutet fattades?
– Politiska beslut bör vila på kunskap, inte på kohandel. Nu kommer kunskapen om den svenska skogen att gå förlorad. Varför vill regeringen möjliggöra avverkning av den sista naturskogen, till och med nyckelbiotoper? Sveriges förvandling av friska skogslandskap med naturskog till trädplantager saknar motstycke: I dag är över 60 procent av “skogen” i själva verket träd yngre än 60 år och för unga att avverkas. Utan expansion in i nyckelbiotoper kan bolagen och regeringen inte mata Sveriges massafabriker, säger Lina Burnelius.

LÄS ÄVEN: • Stor studie: Nyckelbiotoper är känsliga och viktiga för att bevara arter

Hon menar att lösningen är enkel: Vi kan klara oss utan många av de ohållbara produkter vi producerar idag.
– Men vi kommer inte klara av att möta mänsklighetens två ödesfrågor: den globala upphettningen och ekosystemsönderfallet utan ökat naturskydd. Vi behöver skydda och restaurera mer skog i Sverige – inte avverka den till fördel för monokulturer för att producera ohållbara produkter likt pappkartong, engångsartiklar i bio-plast eller biodrivmedel.

Lina Burnelius fortsätter:
– Beslutet fattades troligtvis på grund av den enfald och kortsiktighet som finns i svensk miljöpolitik idag. Enfald i det att man tror att vi kan plocka ut både bränslen och engångsartiklar ur skogen och att skogen sedan magiskt återuppstår. Men det som återuppstår i dagens svenska skogsbruk är allt för ofta enbart träd, inte riktigt skog likt nyckelbiotoper. Den sista riktiga skogen vi har kvar bör således identifieras via inventering och sen skyddas.