Gå till innehållet

Bokskog i Hjärnarps prästskog.

Nytt reservat skyddar bokskog och rödlistade arter

Över elva hektar av Skånes bokskogar med rödlistade arter har nu fått långvarigt skydd.

Många har passerat området Hjärnarps prästskog utan att veta om det. Det nya naturreservatet ligger nämligen precis intill motorvägen E6 nära Hjärnarp i nordvästra Skåne (länk till Open Street Map). Här finns ett område med bokskogar med inslag av skogslönn och björk och sumpskog och vattenmiljöer, som nu ska bevaras och utvecklas med fokus på biologisk mångfald.

En av dem som varit inblandad i bildandet av naturreservatet är naturvårdsbiologen Lars Salomon, som även gjort en bok om naturvårdsarter som vi tidigare skrivit om här på Natursidan. Under 2022 kartlade han värdekärnor med höga naturvärden i hela Ängelholms kommun och gjorde även en inventering och en naturtypskartering av Hjärnarps prästskog. Tillsammans med Thomas Appelqvist undersöktes området efter kärlväxter, lavar, mossor och vedlevande insekter.

Murken boklåga.

Vad är det som gör Hjärnarps prästskog skyddsvärd?
– Det som sticker ut som mest värdefullt vid Hjärnarp är tveklöst bokskogen, berättar Lars Salomon. Det är också den som är den dominerande naturtypen – näringsfattig bokskog. Högst värden finns i ett stråk i den västra delen där det finns rikligt med gamla träd och mycket rikligt med kvalitativ död ved i form av grova högstubbar, torrträd och lågor av bok, dessutom i olika nedbrytningsstadier. Genom den delen rinner även en mindre skogsbäck som bidrar med hög luftfuktighet och natursköna miljöer. Det finns även en alsumpskog mitt inne i området.

Näringsfattig bokskog.

Varierad skog med mängder av naturvårdsarter

I Hjärnarps prästskog är skogen varierad både i ålder, höjd och i olika nivå av nedbrytning. Dessutom ligger området i anslutning till en ädellövskog med höga naturvärden, vilket också borgar för en hög artrikedom. Det avslöjas också av listan över arter som Lars och Thomas hittade i samband med deras inventeringsarbete 2022.

Örlav (Hypotrachyna-revoluta).

Då påträffades inte mindre än 69 naturvårdsarter, som är extra skyddsvärda. Tolv av dem var rödlistade och en övervägande majoritet av naturvårdsarterna, samt alla utom en av de rödlistade arterna utgörs av vedlevande insekter. Bland annat hittades blåsvart brunbagge (rödlistad som “starkt hotad” (EN)), bokbarkglansbagge (“sårbar” (VU)), gråbandad trägnagare (“nära hotad” (NT), svartvingad svampbagge (NT) och getinglik svampmygga (NT). Dessutom hittades lavarna örlav, kraterporlav och olivklotterlav, växten lundvårlök, samt mossorna platt fjädermossa, stenporella och trubbfjädermossa.

Växten gullpudra.

Kommer det ske någon aktiv skötsel i reservatet eller ska naturen lämnas för fri utveckling?
– I de uppväxta bokmiljöerna förespråkas främst fri utveckling. För en del småytor med gran och som tidigare utgjorts av granplanteringar är målbilden densamma som för bokskogen. På dessa ytor rekommenderas stödplantering av främst lönn och ek, befintliga fröträd av bok säkerställer bokföryngring. Gran bör på sikt avvecklas helt då den utgör ett onaturligt inslag här.

Mer att läsa