Läderlappslav och andra hotade arter skyddas i fyra nya naturreservat i Dalarna

Läderlappslaven är en rödlistad lavart (”nära hotad”) som trivs på gamla lövträd. Det är bara en av många känsliga arter som får ett tryggt hem när fyra nya naturreservat i Dalarna bildas.

Sammanlagt blir 768 hektar av myrar, brant hällmarksskog, stora stenblock och gamla brandområden skyddade. Så här beskriver länsstyrelsen områdena:

Lödersjön
”Rakt öster om Malung, nordväst om Vansbro ligger detta 555 hektar stora naturreservat. En stor variation av myrar avlöser varandra över området och ger det en omväxlande och vacker karaktär. Många olika fågelarter har noterats i området, till exempel storspov, gluttsnäppa, ljungpipare, gulärla, grönbena, ängspiplärka och dalripa. I reservatet kan besökaren njuta av orörd natur.”

Lilla Älgberget
”12 km sydväst om Hedemora, vid gränsen till Västmanland ligger detta 5 ha stora (eller lilla) naturreservat. Den västra sluttningen av Lilla Älgberget har delvis brant hällmarksskog med mycket stenblock. Spår av avverkningar är få och från äldre tid. Här finns många sällsynta och ibland hotade lavarter. Som exempel kan brunpudrad nållav, läderlappslav och kortskaftad ärgspik nämnas.”

En utökning av Närsberget
”I norra delen av Dala-Floda socken ligger detta 74 ha stora naturreservat. Reservatet befinner sig i en småkuperad bergssluttning med fukthål, moränknölar och storblockiga partier. I barrskogen många skrymslen och vrår som nyttjas av olika arter. Några av dessa är rosenticka, asphättemossa, lunglav, stuplav, grönpyrola och nattviol.”

Hornbobrändan
”Vid Ågsjöns östra strand, cirka 13 km nordöst om Svärdsjö, ligger detta 134 ha stora naturreservat. Naturreservatet är varierat med tallskogar, fuktiga barrblandskogar, våtmarker och mindre sjöar. Den ljusa öppna tallskogen har formats av skogsbrand och det finns tydliga spår från bränder i området. Hornbobrändan är också ett internationellt utpekat Natura 2000-område och hyser ovanliga arter som exempelvis doftskinn, kornknutmossa och lunglav.”

Källa: Länsstyrelsen i Dalarna