Gå till innehållet

Kraftig ökning av globalt hotade fågelarter

En stor genomgång av Europas fågelarter visar att det skett stora förändringar på bara 30 år.

Det är fjärde gången som BirdLife International gör en utvärdering av 546 arter i Europa. Resultaten är publicerade i den vetenskapliga tidskriften Bird Conversation International av Cambridge University Press. Varje tidigare undersökning, som genomfördes 1994, 2004 och 2017 har visat att 38 – 43 procent av de undersökta fåglarna klassas som “SPEC” (Species of European Conservation Concern), arter med oroväckande bevarandestatus. Så även i år då 207 (38 procent) av de 546 arterna klassades som SPEC.

Oroväckande för fåglar som jagas eller lever i jordbruksmarker

Den stora förändringen har skett i kategorin SPEC 1, som innebär att de har en oroväckande bevarandestatus globalt sett och inte enbart i Europa. Antalet fågelarter på den listan har mer än tredubblats från 24 år 1994 till 74 i år.

44 arter bedömdes inte som SPEC under den senaste undersökningen 2017, men har nu hamnat på listan. Här finns många vadare, rovfåglar och flyttfåglar som häckar i Arktis, de boreala skogarna och alpina miljöer.

En annan tydlig trend är att det går allt sämre för fåglar som det är tillåtet att jaga. Bland fågelarter som får jagas har antalet arter som anses vara SPEC ökat med 56 procent sedan 1994. De har med andra ord fått en oroväckande utveckling de senaste 30 åren.

Sämst har det gått för många arter i jordbruks- och stäppmarker. Men även en del änder, vadare, rovfåglar, sjöfåglar och arter som flyttar långa sträckor hittas bland de 100 arter som varit på SPEC-listan under varje undersökning sedan 1994.

– Det är tydligt att Europas natur befinner sig i en svår situation, skriver författarna bakom studien. Många habitatspecialister finns bland de arter vars status har försämrats, vilket visar hur viktigt det är att återställa livsmiljöer.

Bevarandeåtgärder ger resultat

Långt ifrån alla fågelarter har en negativ utveckling. 62 arter har det gått så pass bra för sedan 2017 att att de inte längre klassas som SPEC. Hit hör framför allt stora vattenlevande arter och rovfåglar som återhämtat sig på grund av bevarandeåtgärder. Författarna till studien anser att det är “ett kvitto på den positiva effekten av genomförandet av EU:s naturlagstiftning”. Bland arterna på EU:s lista över särskilt skyddsvärda arter pågår många bevarandeprojekt och här har antalet arter med oroväckande utveckling minskat med 33 procent sedan 1994.

Ian Burfield, en av rapportförfattarna, summerar studien så här i en blogg hos Cambridge university:

– För att uppnå 2030-målen för biologisk mångfald är det avgörande att skydda och förvalta viktiga nätverk av områden för de arter som är av särskild betydelse. Det behövs också bättre genomförande av riktade åtgärder för återhämtning, som de i handlingsplanen för flera arter av vadare som häckar i våtmarker. För att vända nedgången för många utspridda SPEC-arter, särskilt habitatspecialister, måste detta åtföljas av omfattande restaureringsinsatser på landskapsnivå och genom att ta itu med mer systemiska drivkrafter, till exempel genom att integrera biologisk mångfald i relevant sektorspolitik, särskilt jordbruk, skogsbruk, fiske, energi och handel.

Läs även

Massiv rapport: Var åttonde fågelart är hotad
• Artutrotningen leder till allt mer likartade fåglar
• Nästan varannan fågel i världen minskar i antal
• Massdöda fåglar kopplas till klimatförändringar
• Kraftig nedgång för vilda fåglar i Nordamerika och Asien
• Ny rapport: Även välkända fågelarter är nu utrotningshotade

Källor: Bird Conversation International och Phys

Mer att läsa