Gå till innehållet

Massiv rapport: Var åttonde fågelart är hotad

Småtrapp – en fågel som minskat i antal I Europa där 57 procent av jordbruksmarkens fåglar försvunnit bara sedan 1980. Foto: Pierre Dalous, CC BY-SA 3.0

Den stora rapporten “State of the World’s Birds 2022” har släppts och den visar på en allvarlig situation för världens fåglar, men också att åtgärder fungerar.

Rapporten är baserad på stora mängder insamlade data från experter, forskare och medborgarforskare runt om i världen. Många av slutsatserna i State of the World’s Birds är långt ifrån hoppingivande:
• Var åttonde fågelart i världen är hotad
• 73 procent av världens fåglar påverkas negativt av industriellt jordbruk
• Arter närmar sig utrotning i allt snabbare takt
• 52 procent av världens hotade fågelarter kräver riktade specifika insatser för att överleva
• En majoritet av världens fågelarter minskar i antal
• 2,9 miljarder fåglar beräknas ha försvunnit i Nordamerika bara sedan 1970
• I EU har 600 miljoner fåglar och 57 procent av alla jordbruksfåglar försvunnit sedan 1980
• Sedan 1850 har Japan förlorat 88 procent av alla våtmarksfåglar och 94 procent av alla skogslevande fåglar
• Liknande minskningar har troligen skett på andra håll i världen, även om mindre är känt om dessa delar av världen

Jord- och skogsbruk är de största hoten

Det framgår också tydligt vilka de största hoten är: industriellt jordbruk är överlägset värst, med skogsbruket som tvåa. Därefter följer bland annat invasiva arter, överexploatering och klimatförändringar, men de flesta arter påverkas negativt av flera faktorer. Dessa hot måste minska för att den negativa trenden för världens fåglar ska vända. Dessutom kräver många hotade arter riktade åtgärder, så som uppfödning och utsläpp, stödmatning och andra artspecifika åtgärder för att de ska klara sig.

– Det finns många exempel på arter som räddas från utrotning, populationer som återhämtar sig, hot som hanteras effektivt och ekosystem som återställs. Tiden håller dock på att rinna ut. Våra insatser det kommande decenniet är avgörande för om vi ska sluta riva upp livets väv och förstöra vårt globala skyddsnät. Regeringarna måste anta ett globalt ramverk för biologisk mångfald med ambitiösa åtaganden för att säkerställa en omvälvande förändring och ett skyndsamt genomförande av åtgärder. Framtiden för världens fåglar och i slutändan för vår egen art är beroende av detta, skriver Birdlife International i sammanfattningen av rapporten.

– Fåglarna avslöjar hur naturen mår och det är på egen risk vi ignorerar deras budskap. Många delar av världen upplever redan extrema skogsbränder, torka, värmeböljor och översvämningar, eftersom de av människan förändrade ekosystemen kämpar för att anpassa sig till klimatförändringarna. Även om Covid-pandemin och den globala krisen i samband med ökande levnadskostnader otvivelaktigt har avlett uppmärksamheten från miljöagendan måste det globala samhället fortsätta att fokusera på krisen för biologisk mångfald, säger Patricia Zurita, BirdLifes ordförande.

Insatser lönar sig

Mer positivt är att föreningens studier har visat att insatser ger effekt. Mellan 21 och 32 fågelarter har troligen räddats från utrotning sedan 1993 tack vare bevarandeåtgärder. Att skydda och återskapa natur är också nyckelfrågor för att rädda världens fåglar. Genom att återskapa 15 procent av naturen i de viktigaste områdena kan man undvika 60 procent av utrotningarna av fåglar, däggdjur och groddjur, enligt Birdlife Internationals rapport.

Källa: Birdlife International och State of the World’s Birds 2022

Mer att läsa