Gå till innehållet

Invasiv fisk har långtgående påverkan på ekosystem

Svartmunnad smörbult är en invasiv art som etablerat sig på många håll längs Sveriges södra kust. Där påverkar den hela ekosystemet. En ny avhandling har tagit fram råd om hur arten bör hanteras.

Svartmunnad smörbult är ingen nykomling i Östersjön. Det är en av de mest spridda invasiva fiskarterna på norra halvklotet och i Östersjön har arten funnits sedan 1990, men den upptäcktes i Sverige först 2008. 2013 fångades den första individen i Stockholms skärgård. Fyra år senare fångades 800 individer i ett provfiske. I svenska vatten har arten nu etablerat sig på flera håll, framför allt i grunda och varma områden. På västkusten utanför Göteborg, på många platser längs sydöstra kustremsan, Öland och Gotland, samt så lång norrut som i Gävlebukten.

Konkurrerar med aggressivitet och noggrant föräldraskap

Men hur har arten påverkat andra arter i Östersjöns kustområden? Det har Isa Wallin Kihlberg undersökt i sin doktorsavhandling från SLU. Hon kom bland annat fram till att en av anledningarna bakom artens framgångar är att den hävdar revir och sköter om sina ägg medan de utvecklas. Det kan ha gett en konkurrensfördel gentemot andra arter.

När det gäller den svartmunnade smörbultens föda så visar DNA-analyser att den främst äter ryggradslösa djur. Blåmusslor i södra Östersjön och tusensnäckor i norra. Dessutom äter den en del fisk, troligen mest ägg och yngel.

– Mest åt den små, icke-kommersiella arter som spigg och andra smörbultar, men jag fann också rester av större rovfiskar, bland annat torsk i mindre mängder. Det skulle kunna innebära att svartmunnad smörbult är rovfisk på stora inhemska rovfiskarter, säger Isa Wallin Kihlberg.

Kommer få långtgående följder

Men den är även själv ett byte för fiskar som abborre, gädda och torsk. Sammantaget tror Isa Wallin Kihlberg att den svartmunnade smörbulten kommer ha långtgående följder både för Östersjöns känsliga ekosystem och för dess omkringliggande vattendrag.

– För att minska de negativa effekterna rekommenderar jag att man vidtar förvaltningsåtgärder för att hålla ner tätheterna av svartmunnad smörbult och förhindra spridning till sötvatten. Det kan till exempel handla om att stärka bestånden av inhemska kustnära rovfiskar, att utveckla ett fiske på svartmunnad smörbult och att ta fram ett system för tidig upptäckt och utrotning av svartmunnad smörbult i rinnande vatten runt Östersjön, avslutar Isa Wallin Kihlberg.

Flera förväxlingsarter

Om du ser eller fångar vad du misstänker är en svartmunnad smörbult så kan du rapportera dina fynd via Rappen eller på www.artportalen.se, men tänk på att det finns flera andra arter som kan påminna om svartmunnad smörbult; exempelvis tånglake, ringbuk och svart smörbult. Den sistnämnda är den största risken för sammanblandning, men den svartmunnade har en svart fläck på den främre ryggfenan. Den svarta smörbulten har fläckar i framkant av både främre och bakre ryggfenan

Läs även

Från 1 till 1800 på fyra år – invasiv fisk etablerad i Stockholms skärgård
Hundratals kartlagda arter utgör risk för biologisk mångfald i Sverige
Storspigg har ökat med 1 000 procent i Östersjön
Fortsatt försämring av Östersjöns syresituation

Källor: SLU och Avhandlingen “Causes and consequences of the round goby invasion in the Baltic Sea and beyond”

Mer att läsa