Fyra nya Natura 2000-områden utannonserade i Sverige

Nipsippa finns i det nya Natura 2000-området på Hejnum hällar. Foto: Pipi, Public Domain

Regeringen har beslutat att inrätta fyra nya Natura 2000-områden i Sverige. Ytterligare 52 områden ska utvidgas eller justeras.

De nya områdena finns i Västmanlands, Västernorrlands och Gotlands län och omfattar en yta på cirka 1900 hektar.

I Västmanland är det Skommarmossen som med sina 138 hektar nu blir ett skyddat Natura 2000-område. Skommarmossens skog bär spår av flera bränder, den senaste så sent som den 22 maj 2018. I dagsläget består området nästan enbart av lövträd.

Det största nya Natura 2000-området ligger på Gotland och heter Hejnum hällar. Det 1000 hektar stora området är ett av Gotlands största hällmarksområden där det bland annat växer nipsippa. Här finns också betade kalktallskogar av hög ålder och alvarsmarker.

Även Bälsalvrets 285 hektar blir Natura 2000-område. Det är ett mycket artrikt rikkärr med trädklädd betesmark och taiga.

Förutom de nya områdena ska också 52 områden justeras, ”till exempel genom att utvidga dem eller lägga till vilka arter som områdena syftar till att skydda”.

Samtidigt har regeringen beslutat sig för att inte utöka två befintliga Natura 2000-områden vid File hajdar där Cementas nu kan få förnyat täkttillstånd för att framställa cement. Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) tycker att ”den typen av natur redan är skyddad i tillräcklig utsträckning”, enligt Hela Gotland. En bedömning som delas av Naturvårdsverket, även om länsstyrelsen hade velat se en utvidgning av området.

Natura 2000 är namnet på det nätverk av värdefulla naturområden som sedan 1992 byggs upp inom EU för att bidra till bevarande av biologisk mångfald inom EU.

Källa: Regeringen och Naturvårdsverket