Gå till innehållet

Förskola hittade Sveriges andra vedharkrank någonsin

Vedharkranken Ctenophora ornata. Foto: Karlskrona kommun

Karlskrona kommuns webbplats skriver att när förskolan Backsippan var ute i skogen i förra veckan hittade de en insekt som de inte kände igen. De letade i böcker utan att hitta den och kontaktade till slut Naturhistoriska riksmuseet som kunde berätta att de gjort ett unikt fynd.

Den gulsvarta insekten med de vackra antennerna visade sig vara vedharkranken Ctenophora ornata. Arten har bara setts en enda gång tidigare i Sverige (Skåne år 2000) och förskolans fynd är troligen det nordligaste som någonsin gjorts.

Biologen Yngve Brodin, expert på myggor och flugor på Naturhistoriska riksmuseet, kallar det enligt Karlskrona kommun för ett “pangfynd”. Han gjorde en prognos 2013 att arten, vars larver lever i döende eller död ved av lövträd, skulle sprida sig norrut i Europa i takt med det allt varmare klimatet.

Enligt Artdatabanken är Ctenophora ornata troligen något förbisedd då den “visar sig under kort tid och lever fördolt som larv i blöt mulm i gamla trädhål av lövträd”. Att den är svårfunnen är en av anledningarna till att arten bara klassas som “sårbar” i rödlistan. De största hoten är allt mindre död ved i parker och att gamla lövträd avverkas.

För att arten ska trivas bättre i Sverige föreslår Artdatabanken följande åtgärder:
– Bevara områden med gamla och döende lövträd liksom död ved och sörj för god återväxt och kontinuitet. De få ängsbokskogar som finns kvar i Sverige bör generellt brukas med stor försiktighet så att god naturvårdshänsyn tas. De flesta återfinns på privat mark och bör ges ett fullgott skydd.

Källor: Karlskronas kommun och Artdatabanken

Mer att läsa