Ett av Europas största vattenrestaureringsprojekt inleds i södra Sverige

Emån
Emån – ett av vattendragen som ingår i projektet. Foto: Erik Hansson

Länsstyrelsen i Skåne kommer, med stöd från EU, dra igång ett av Europas största projekt för att restaurera vatten och gynna den biologiska mångfalden. 100 miljoner kronor satsas på sju vattendrag i Skåne, Blekinge och Kalmar län.

Pengarna ska gå till att förbättra vattenkvalitet och stärka hotade fiskbestånd i sju vattendrag i Sydsverige; Rönne å, Mörrumsån, Emån, Alsterån, Virån, Helge å och Verkeån.

LÄS ÄVEN: • Antalet stora sötvattensfiskar har minskat med 94% på 40 år

Arbetet kommer bland annat innebära att vattenkraftverk miljöanpassas, dammar rivs och viktiga livsmiljöer återskapas. Bland annat för att gynna ål och lax, men även de starkt hotade arterna flodpärlmussla och tjockskalig målarmussla.

LÄS ÄVEN: • Torkan i svenska vattendrag 2018 ”på gränsen till naturkatastrof”

– Det är oerhört glädjande att vi har fått vår ansökan godkänd av EU:s Life-program i tuff konkurrens med Europas övriga medlemsländer. Vi drar igång i höst och håller på ända till 2025 med insatser i Skåne, Blekinge och Kalmar län. Vi kommer att utveckla nya, hållbara och innovativa lösningar som förhoppningsvis kan kopieras och genomföras i andra länder i EU, berättar projektledaren Ivan Olsson på Länsstyrelsen Skåne. Projektet har döpts till Life Connects.

LÄS ÄVEN: • WWF-rapport: Vi är beroende av floder, men värderar dem inte tillräckligt

Han berättar också att projektet jobbar med att koppla ihop industri, forskning, myndigheter och ideella organisationer.
– Aktörer som annars kan ha motstående intressen strävar här åt samma håll vilket är nyckeln till en långsiktig effektiv flodrestaurering och hållbar vattenförvaltning.

LÄS ÄVEN: • Ny rapport – utmaning att klara framtida dricksvattenförsörjning i Sverige

EU bidrar med ungefär 60 miljoner kronor och Havs- och Vattenmyndigheten med cirka 20 miljoner kronor. Andra aktörer i Life Connects är Uniper, Karlstads universitet, Länsstyrelsen i Kalmar län, Klippans kommun och Sportfiskarna.

Projektets huvuddelar enligt länsstyrelsen i Skåne:
• Fyra uttjänta vattenkraftverk ska rivas – Stackarp, Forsmöllan och Klippans pappersbruk i Rönne å och Marieberg i Mörrumsån. Forsmiljöer återskapas därmed, vilket stärker fisket, den biologiska mångfalden och turismen.
• I Emån och Mörrumsån utvecklas lösningar som gör det möjligt för fisk att vandra förbi kraftverken helskinnade utan att elproduktion går förlorad.
• Särskilt fokus läggs på laxen och ålen som är starkt hotade i Europa. Genom passagelösningar och förbättringar i livsmiljöer och vattenkvalitet beräknas överlevnaden och produktionen öka dramatiskt.
• Flodpärlmusslan och den tjockskaliga målarmusslan, båda starkt hotade, återintroduceras i vattendrag där de har försvunnit. Musslorna fungerar som vattendragens egna reningsverk och förbättrar vattenkvaliteten.
• Informationsinsatser om behovet av vattenvård, klimatanpassning och smart vattenförvalting sker i samarbete med skolor, sakägare och industri.

Källor: Länsstyrelsen i Skåne och Fiskejournalen