Gå till innehållet

Dom: Markägare får avverka skog med lavskrikor

Lavskrika. Foto: Gunilla Falk 

I Hälsingland har Skogsstyrelsen stoppat fem skogsägare från att avverka sin skog för att det häckar lavskrikor i den. Markägarna har överklagat och nu har Mark- och miljödomstolen beslutat att gå på deras linje. Det blir därmed tillåtet att avverka skogen.

– Mark- och miljödomstolen anser att Skogsstyrelsen, inom ramen för en avverkningsanmälan och ett samrådsförfarande enligt miljöbalken, inte har möjlighet att göra den avvägning mellan markägarens intresse och naturvårdsintresset som krävs. Mark- och miljödomstolen upphäver därför beslutet, skriver Östersunds tingsrätt i sitt beslut.

Skogsstyrelsen kommenterar domen så här:

– En försiktig bedömning vi kan göra så här kort efter att domen kommit är att domstolen inte gett den vägledning vi hoppats på när det gäller lavskrikans bevarandestatus. Istället fokuserar domstolen på ärendets formella grunder. Vi måste nu närmare analysera domen, gärna tillsammans med Naturvårdsverket, och därefter ta ställning till hur vi ska agera härnäst, säger Tove Thomasson, naturvårdsspecialist på Skogsstyrelsen.

Myndigheten menar att domen “understryker behovet av att regeringen utreder artskyddsförordningen så att den blir tillämpbar, effektiv och rättssäker”.

Domen går att överklaga till Mark- och miljööverdomstolen, något som Skogsstyrelsen ännu inte fattat något beslut om.

Tidigare artikel på Natursidan om skogen, skriven av Kristina Bäck:

Skogen är 110 år gammal, 29,5 hektar stor och ligger vid Arbrå. Lavskrikans bevarandestatus riskerar att hotas i området, enligt Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen. Det är därför de har stoppat avverkningsplanerna. Skogsstyrelsen följer artskyddsförordningen, en lag som ska skydda vissa arter och deras livsmiljöer. Lagen har tidigare knappt tillämpats inom Sveriges skogsbruk, trots att skogsbruket sedan 2001 omfattas av lagen.

Markägarna har ingen rätt att få kompensation att avverka i områden där artskydd råder. Annars brukar markägare få ersättning när ett naturreservat bildas på privat mark. Men för att ett reservat ska bildas måste det finnas fler naturvärden i skogen och det finns det inte i detta område, enligt Skogsstyrelsen. Generellt sett så saknas det pengar för områdesskydd och myndigheterna måste prioritera hårt. Att ge markägarna ersättning vore att betala för att de ska hålla sig inom lagen, menar Skogsstyrelsen.

Bollnäs fågelklubb har gjort inventeringar under 25 år i Arbrå som visar att antalet lavskrikerevir i trakten har minskat från 23 till 11. De redan genomförda skogsavverkningarna har orsakat minskningen, enligt fågelklubben.

Lavskrikan är en mycket stationär fågel som helst häckar i slutna barrskogar äldre än 60 år och med underväxt av gran, enligt Artdatabanken. Den behöver äldre träd för att kunna gömma sin föda under barken och för att kunna ta trädlavar till bygget av sitt bo. Skogen får gärna vara i blandad ålder eftersom ungarna måste kunna gömma sig från rovfåglar som duvhök i underväxten.

Enligt Artdatabanken missgynnar storskaligt skogsbruk lavskrikan. Populationen har minskat med 10-40 procent de senaste 30 åren, och minskningen sker framförallt vid lavskrikans utbredningsgränser. Skogen vid Arbrå är en sydlig utbredningsgräns.

Skogsägarna backas upp av LRF och av flera skogsbolag. De menar att det här gäller mer än några skogsområden i Hälsingland. De är kritiska till tillämpningen av artskyddsförordningen och menar att om det går till på det här viset kommer det att lägga ”en död hand” över hela skogsbruket.

Men det svenska skogsbruket har i praktiken hittills helt undantagits från artskyddsförordningen, trots att skogsbruket klart och tydligt omfattas av den. Detta enligt en rapport om artskydd från 2015 som Michael Nilsson har skrivit på upprdag av föreningen Skydda Skogen. Att artskyddsförordningen och EU:s naturvårdsdirektiv inte har tillämpats har sannolikt även inneburit att tusentals brott mot artskyddslagstiftningen har skett, skriver han i rapporten. Även brott mot EU:s timmerförordning bör ha skett när virke från avverkningar i miljöer med skyddade arter har överlåtits eller sålts.

Nu har Mark- och miljödomstolen i Östersund alltså valt att gå på skogsägarnas linje och tillåta avverkning i skogen.

Källa: Östersunds tingsrätt

Mer att läsa