Gå till innehållet

Beslut om många nya naturreservat i landet

Den senaste tiden har det beslutats om en lång rad nya naturreservat i landet. Här är ett urval.

Åsnebo. Foto: Länsstyrelsen

Åsnebo. Foto: Länsstyrelsen

Gammelskog med fem rödlistade arter
Länsstyrelsen i Västra Götaland har bildat det 64 hektar stora naturreservatet Åsnebo i sluttningarna ned mot Laxsjöns östra sida. I denna gammelskog växer granskog med stort inslag av lövträd, grova klibbalar och sumpskogar. Här beräknas finnas ett 40-tal så kallade signalarter och minst fem rödlistade arter har noterats: nötkråka, loppstarr, bergjohannesört, grangråticka och flattoppad klubbsvamp.

Orre. Foto: Erik Hansson http://www.natursidan.se/fotografer/erik-hansson/

Orre. Foto: Erik Hansson 

Fågelrik mosse väster om Vättern
Länsstyrelsen i Jönköping har beslutat att Baremosse ska bli ett 397,6 hektar stort naturreservat. Detta bland annat för att skydda fågelliv, den nästan orörda mossen och en naturskog av olika barrträd. På mossen häckar bland annat ljungpipare, orre, tjäder och trana. Beslutet har fattats av Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Habo kommun och Mullsjö kommun som alla var överens.

Spillkråkan ser inte ut som någon annan svensk hackspett med sin helsvarta kropp och röda hjässa. Honan har en mindre röd fläck längre bak på huvudet. Spillkråkan kan ses i hela landet. Foto: Daniel Pettersson http://www.natursidan.se/fotografer/naturfotograf-daniel-pettersson/

Spillkråka. Foto: Daniel Pettersson 

Grottor och stor naturskog nära Umeå
Den 1 oktober 2016 invigs Västerbottens 300:e naturreservat – Långbergskullarna. Här finns stora klapperstensfält, grottor och orörd natur. Det 367 hektar stora området består av kullar bevuxna med naturskogsartad hällmarkstallskog och inslag av aspblandad granskog. Bland annat tretåig hackspett och spillkråka finns inom området.

Område med sällsynta lavar på Gotland
På Nordöstra Gotland kommer det nya naturreservatet Nors inrättas. Det är enligt länsstyrelsen en 26 hektar stor “liten naturvärdespärla” med barrsumpskog och ädellövsdominerad hagmark med många senvuxna och grova ekar och askar. I området finns sällsynta lavar och det har bland annat hittats de akut hotade arterna cinnoberfläck och frostfläck.

Källor: Länsstyrelsen i Västra Götaland, Jönköpings-Posten, Länsstyrelsen Västerbotten och HelaGotland.se

Mer att läsa