Gå till innehållet

Ännu en skog med höga naturvärden avverknings­anmäld

Mellanskog vill avverka i en skog med den hotade svampen bombmurkla. Naturskyddsföreningens skogsgrupp i Orsa har skickat ett brev till länsstyrelsen i Dalarna och begärt att området skyddas.

Det avverkningsanmälda skogsområdet ligger vid Ångvasslan, strax norr om Skattungbyn. Här har frivilliga inventerare hittat många rödlistade arter, däribland den sårbara svampen bombmurkla, som blivit alltmer sällsynt i svenska skogar på grund av kalhyggesskogsbruket.

Naturskyddsföreningens skogsgrupp i Orsa skriver i sitt brev till länsstyrelsen i Dalarna att lokalen för bombmurkla varit känd sedan åtta år tillbaka och att en tidigare avverkning i området precis intill en å gjorde att 35 exemplar av bombmurklan försvann. Föreningen menar att de nya avverkningar hotar den återstående förekomsten av svampen. Dessutom hotar kalavverkningar i området ett till stora delar intakt naturskogsområde som även är geologiskt intressant.

– Vi vill här poängtera att varken Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen Dalarna, Mellanskog eller markägaren har gjort några inventeringar av området. Det kan ju inte vara så att det ansvaret ska vila på ideella krafter. Det minsta man kan begära är att skog som ska gallras eller avverkas inventeras. I detta fall kan det utkrävas att Mellanskog och/eller markägaren bekostar och redovisar en inventering av området, med fokus på marklevande svampar, skriver skogsgruppen.

Förutom bombmurkla har det vid en kort inventering hittats över 40 rödlistade arter och signalarter. Bland annat sex arter svampar och två skalbaggar som är klassade som sårbara (VU) i den svenska rödlistan.

Det avverkningsanmälda området ligger precis sydöst om det skyddade området Långtjärn, norr om Skattungbyn. Karta: Open Street Map

Skogsgruppen är oroliga över att området kommer att avverkas eftersom statens budget för skogsskydd minskat så kraftigt med regeringen som tillträdde 2022. Området finns även beskrivet i Naturskyddsföreningens rapport “De sista skyddsvärda naturskogarna i Orsa” från 2022.

Läs även

Källa: Naturskyddsföreningens skogsgrupp i Orsas brev till kommunen och Skydda skogen

Mer att läsa