30 000 yngel ska förbättra situationen för hotad padda

Grönfläckig padda på Öland. Foto: Kristofer Försäter

Den grönfläckiga paddan har det fortfarande svårt. Nu har 30 000 yngel och 27 vuxna individer släppts ut på Öland för att hjälpa till att etablera arten på ön.

De grönfläckiga paddorna har alla kläckts och fötts upp på Nordens Ark. Genom att släppa ut paddor i olika ålder hoppas man minimera riskerna och få så många individer som möjligt att överleva.

Projektet, som är ett samarbete mellan Nordens Ark och länsstyrelsen i Kalmar, har pågått sedan 2003 och har både inneburit att lämpliga områden restaurerats och att det föds upp och släpps ut paddor. Sedan projektet startade har grönfläckig padda gått från att vara rödlistad som ”akut hotad” till att nu bara vara bedömd som ”sårbar”.

Enligt ArtDatabanken är den viktigaste orsaken till artens tillbakagång troligen att grundvattennivån sänkts så att lekdammarna nu huvudsakligen fylls på av ytvattenflöden. Det innebär att de ofta torkar ut på sommaren innan ynglen utvecklas till paddor. Även övergödning och igenväxning av tidigare näringsfattiga öppna marker och utdikningar av lekvatten, försämrad vattenkvalitet och inplantering av fisk och kräftor i många småvatten är problem för arten.

En positiv nyhet i år är att det hittades återfynd av tidigare utplacerade grönfläckiga paddor.

– Att vi hittade några småpaddor som vaknat efter vintern känns extra kul. De är ett kvitto på vårt arbete för att rädda arten. De visar att de restaurerade miljöerna uppfyller paddornas krav för att överleva. Nu hoppas vi att årets utsläppta grönfläckiga paddor får en bra start i det fria och att vi under nästa års inventering får se och höra många av dem igen, säger Kristofer Försäter som är ansvarig för paddorna på Nordens Ark.

LÄS ÄVEN:
Ljusning för utrotningshotad grönfläckig padda
• Bra år för Sveriges mest hotade padda – tusentals släpps ut på Öland
Stor satsning på hotade groddjur i Skåne

Källa: Nordens Ark