1500 hektar skog i Dalarna blir nya naturreservat

Knittarna. Foto: Länsstyrelsen Dalarna

Nästan 1500 hektar natur i Dalarna ska bilda de tre nya naturreservat Rörtjärnskölen, Knittarna och Blocktjärnåsen. 

De tre nya naturreservaten ligger väster om ån Fulan i Älvdalens kommun och innehåller både unga och åldrade träd av olika storlekar, mycket död ved, äldre brandpräglad tallskog och en stor artrikedom bland både växter och djur.

– För att områdets naturvärden ska bevaras behöver vi undanta det från skogsbruk. Det krävs också naturvårdsbränning i området för att det ska behålla och utveckla skogens brandpräglade kvalitéer, som är själva kärnan i de tre reservatens naturvärden, säger Lennart Bratt, naturvådshandläggare på Länsstyrelsen.

Enligt länsstyrelsen i Dalarna är syftet med naturreservaten att bevara och skydda biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer, men också att ”tillgodose allmänhetens möjligheter till friluftsliv och naturupplevelser i ett storslaget och orört vildmarksområde”. I dagsläget har dock inte de nybildade naturreservaten några parkeringsplatser eller informationsskyltar. I ett pressmeddelande lovar dock länsstyrelsen ytterligare information på sin webbplats och framöver även under de olika reservatens sidor:
• Blocktjärnåsen
• Knittarna
• Rörtjärnskölen

Källa: Länsstyrelsen