Gå till innehållet

Äng. Foto: Erik Hansson

Guide till insatser för biologisk mångfald

Tillsammans kan vi med små medel göra stor skillnad.

En enskild insats för biologisk mångfald kan kanske kännas futtigt eller meningslöst. Men om du till exempel sätter upp en fågelholk är inte insatsen att förringa för de fåglar som flyttar in. Dessutom kan det du gör inspirera andra i din omgivning. Tillsammans kan vi skapa en enorm förbättring för arterna runt omkring oss. Om alla hushåll i Sverige till exempel skulle sätta upp varsin fågelholk och varsitt bihotell skulle fåglarnas och steklarnas bostadsbrist minska kraftigt. Om dessutom fler trädgårdar görs vildare med fler växter som tillåts blomma skulle fåglarna och bina ha större chans att överleva.

För dig utan trädgård

Du behöver inte ens själv äga mark eller ens ha en trädgård för att göra insatser. Förhoppningsvis får du lite insikt genom att läsa den här artikeln och kan sedan även försöka influera och tipsa andra.

Sprid det här initiativet i sociala medier eller dela andra artiklar om hur biologisk mångfald kan gynnas.
Bekämpa invasiva växter som exempelvis jättelokor, blomsterlupiner och skunkkalla, som annars riskerar att slå ut inhemska arter. Tänk på att läsa på noga om hur man gör först.
Skänk pengar till och bli medlem i organisationer som jobbar för biologisk mångfald. Här finns en länklista.
Minska din konsumtion av nya prylar för att slita mindre på planeten. Köp begagnat, reparera och nöj dig med det du har.
• Gör insatser i någon annans trädgård eller på din gård om du bor i bostads- eller hyresrätt. Prata med fastighetsägaren eller boendeföreningen. Eller gå med i nätverket Co-grow för att hitta trädgårdsägare som vill ha hjälp.
• Köp ekologiska varor. Den biologiska mångfalden är större vid ekologiska odlingar. Där finns fler fåglar och fler arter i allmänhet.
Ät inte hotade fiskarter, som ål. Följ WWF:s Fiskguiden för att inte bidra till överfisket av känsliga arter.
• Om du äter kött – köp enbart naturbeteskött eller ekologiskt kött.
Minimera dina koldioxidutsläpp – många arter hotas av klimatförändringar och svenskar behöver minska utsläppen med nästan 90 procent.
• Har du balkong? Då kan du gynna biologisk mångfald även där.
• Hör av dig till en markägare i närheten med förslag på insatser. Det gäller inte minst om det kan gynna hotade arter. Många markägare är positiva till att få hjälp för en god sak.
• Skriv ett medborgarförslag till din kommun. Kanske finns det någon oanvänd yta som kan göras rik på djur- och växtliv?
Hjälp groddjur över vägen när de vandrar till sina lekvatten om våren. Brukar ske i skymningen i april.
Plocka skräp. Ta med dig en extra påse när du är i naturen och plocka upp skräp du hittar och släng det när du kommer hem.
• Rapportera arter du ser till Artportalen – ju mer vi vet om arterna desto lättare kan vi skydda dem. Läs mer här.

För dig med trädgård

Du som har egen trädgård har stora möjligheter att göra insatser. Forskning har till exempel visat att fågelvänliga trädgårdar lockar dubbelt så många olika arter och att hårdklippta gräsmattor har ungefär samma artrikedom som betong. Ett allmänt tips är att se till att delar av trädgården är lite ”vild”. Den behöver dock inte se risig eller stökig ut för det.

• Försök få så många poäng som möjligt i den här guiden: Poängtabell för biologisk mångfald i trädgården.
Använd inte bekämpningsmedel eller konstgödsel.
• Låt en del av gräsmattan växa som den behagar och klipp den bara 1-2 gånger per år. Små öar med blommor i gräsmattan är mycket bättre än ingenting.
• Anlägg en äng. Låt en del av trädgården växa, slå på högsommaren, gödsla inte och låt växterna ligga kvar tills de fröat av sig. Avlägsna dem sedan så att marken blir mager. Det går även att så ängsfrön, men välj då lämpliga arter för ditt område. Läs med i vår artikel
så anlägger du en äng.
• Lämna död ved i ett hörn av trädgården åt mossor, lavar, vedlevande insekter, spindlar och fåglar.
• Lägg grova trädstammar på en solig plats för att skapa förutsättningar för svampar, insekter och djur.
• Gör en kompost av gräs och kvistar som kan bli vinterbo åt igelkottar eller grod- och kräldjur. Läs om fler möjligheter för höstlöven här.
• Gör en trädgård som groddjur trivs i. Följ vår
guide till att gynna groddjur i din trädgård.
• Plantera växter som uppskattas av fjärilar, bin och humlor. Med olika arter förlängs blomningssäsongen, vilket skapar föda åt insekterna under en längre period och dessutom lockar det till sig fler arter. Här finns tips på en lämplig nybörjarrabatt.
• Samla fröer från vilda växter i närheten och låt dem få plats i din trädgård. Läs mer här.
• Brännässlor är värdväxter för många olika arter fjärilslarver. Dessutom kan de ätas. Värdväxter är minst lika viktigt som nektarväxter.
• Anlägg en damm med vattenväxter och stenar. Tänk på att ha en sluttande sida, ett djup på minst 60 cm och på en plats som djur enkelt kan ta sig till. Förutom att vara en viktig livsmiljö kan den också bli ett vattenhål för många olika arter. Läs mer i vår guide till att anlägga en damm eller våtmark i din trädgård.
• Om du inte kan göra en damm – gör ett litet fågelbad eller en minidamm åt fåglar och insekter. Rengör det gärna ibland och placera det nära buskar så att fåglarna kan söka skydd.
• Bygg ett bihotell. Borra hål av olika storlek i exempelvis ett trästycke eller såga av bambupinnar eller vasstrån, lägg in dem i en låda eller liknande så att ena sidan är tilltäppt och förvara bihotellet där det brukar vara torrt och varmt. Här finns en guide.
• Lägg en sand- eller grushög på en solig plats för att locka solitärbin och andra steklar. Läs mer:
Gynna marklevande bin i trädgården.
• Sätt upp en fladdermusholk. De använder den året om och har ofta svårt att hitta platser att bo i. Läs mer: Så gynnar du fladdermöss i din trädgård
• Sätt upp fågelholkar, gärna olika modeller så att det passar olika arter. Här är vår guide till vad du ska tänka på och vilka ritningar som bör följas.
• Plantera träd och buskar som fåglar och insekter uppskattar. Exempelvis nypon, hagtorn, hägg, fläder, druvfläder, rönn, körsbär och sälg. Läs mer om vilka buskar och träd som fåglar uppskattar.
Mata fåglarna på vintern. Följ vår guide till fågelmatning.
• Om du har en jordkällare kan du göra den till en övervintringsplats för fladdermöss. Läs mer här.
• Äger du skog? Använd hyggesfritt skogsbruk, det är bättre för den biologiska mångfalden.

För markägare

Om du äger en större fastighet där det kanske ingår skog eller annan mark har du också betydligt större möjligheter att göra insatser. Du kan dels göra allt som står under trädgård här ovan, men också andra åtgärder som kräver större ytor.
• Försök att skapa variation på din mark. Ju fler olika livsmiljöer som finns desto fler arter trivs. Buskage, träd, ängar, våtmarker, gamla träd, död ved, gläntor, sandbäddar, stenrös och mycket annat ger viktiga livsmiljöer åt djurliv.
• Prata med biologer eller ekologer på länsstyrelsen, i din kommun eller i din lokala naturskyddsförening eller fågelförening för att få tips om vad du kan göra på din mark. Det är alltid enklast att ge bra råd på plats.
• Gör ett biparadis med ängsväxter, kullar av sand och grus, bihotell och blommande inhemska träd och buskar.
• Om du har skog – sköt den med hyggesfria metoder. Det är bättre för den biologiska mångfalden.
• Du kan få miljöersättning om du sköter och bevarar betesmarker, slåtterängar, skogsbete, mosaikbetsmarker eller gräsfattiga marker.
• Har du sparat, skapat och vårdat höga naturvärden på din fastighet och vill bibehålla skyddet kan du ansöka om ett formellt skydd och därmed bli berättigad till ersättning som motsvarar fastighetsvärdet + 25 procent.
Anlägg en damm eller våtmark – gör ungefär som om det var i en trädgård, men i stor skala. Hjälp gärna fåglar och annat djurliv med häckningsflottar och lite växtlighet.
• Om du har en torvmark är det en stor insats både för klimatet och den biologiska mångfalden att se till att den är blötlagd.
• Gör iordning en snokhög.

Fler förslag finns bland annat hos Rikaretradgard.se, i Naturskyddsföreningens broschyr, hos Naturhistoriska riksmuseet, ett examensarbete av Annevi Sjöberg och Naturskyddsföreningen i Ystad.

Mer att läsa