Gå till innehållet

WWF släpper guide till kommuner som vill ta miljöansvar

Våtmark. Foto: Erik Hansson

Med en lista på tolv viktiga insatser vill Världsnaturfonden WWF få kommuner att “ta ledarskap för en snabbare omställning för minskade klimatutsläpp och stärkt biologisk mångfald”. Bland utmaningarna till kommunerna kan nämnas att låta gräsmattor blomma, restaurera och skydda våtmarker och låta gammelskogar växa.

Kommunutmaningen är ett led i WWFs Earth Hour-kampanj, där 260 av 290 kommuner deltog i fjol. Årets kampanj har delvis tagits fram eftersom världens länders klimatplaner är långt ifrån tillräckliga för att vi ska klara målet om maximalt 1,5 graders uppvärmning.

– Städer och kommuner kan gå före i det här arbetet eftersom de rår över stora resurser i det offentliga Sverige. De tolv utmaningar vi riktar till dem kan ses som verktyg för hur en kommun kan agera och är tänkta att inspirera. Det handlar om allt från att låta gräsmattorna blomma till att installera fler laddstolpar, säger Ola Hansén, senior klimatexpert WWF.

Kommunerna kan via WWFs webbplats registrera om de tänker utföra någon av åtgärderna eller om de redan gjort det. Tanken är att det ska sporra andra kommuner att göra minst lika mycket.

En av utmaningarna handlar om att låta gräsmattor och ängsmarker blomma. På så sätt gynnas biologisk mångfald och dessutom sparar det pengar.
– Varje kommun har stora arealer med välskötta gräsmattor som ur ett biologiskt mångfaldsperspektiv kan liknas vid utarmade öknar, skriver WWF.

En annan utmaning går ut på att restaurera och skydda kommunala våtmarker – ett av de mest effektiva sätten att gynna biologisk mångfald.
– Det är också ett bra sätt för att bli av med näringen i vattnet som annars kan förorsaka övergödning. En väl fungerande våtmark ger därför flera ekosystemtjänster så som vattenrening, lagring av kol, utjämnade vattenflöden och den tjänstgör därför som översvämningsskydd.

Även kommunernas eventuella gammelskogar ingår i kampanjen. Dessa gammelskogar är oerhört viktiga för den biologiska mångfalden, men också för människor som plats för rekreation, kreativitet och forskning.
– Gamla granar eller ekar är en förutsättning för fler än tusen andra arter av växter och djur. Många av dessa arter försvinner eller hotas att försvinna när skogarna huggs ner och ersätts med planterad skog. Kommuner bör därför avsätta gammelskogar som naturreservat för att bevara dessa stora värden för framtida generationer. Skyddade gammelskogar blir då också värdefulla som källa för rekreation, motion, hälsa, kreativitet och forskning.

Många kommuner har vandringshinder i vattendrag med höga naturvärden. WWF vill att 10 procent av dem elimineras för att säkerställa fri passage upp- och nedströms för alla migrerande arter
– Sverige är långt från att klara uppsatta miljömål kopplat till våra sötvattenekosystem. Knappt 40% av våra vattenförekomster uppnår god eller hög ekologisk status, skriver WWF.

Övriga utmaningar:
• Införa miljözoner på centrala gator i kommunen
• Upphandla laddbara elbilar och/eller biogasbilar till den egna fordonsflottan vid nästa nyinköp
• Bidra till att publik laddinfrastruktur för personbilar byggs/etableras i kommunen
• Införa en tjänsteresepolicy i kommunen som förespråkar tåg, buss och båt och begränsar inrikesflyg
• Sätta upp mål för att minska sina klimatutsläpp ur ett konsumtionsperspektiv
• Beräkna kommunens klimatpåverkan från skolmaten och sätta upp mål för måltidspolicyn om hur klimatpåverkan ska minska med tiden
• Besluta om en kommunal kusthavsplan senast mars 2022 där kust, havsområde och koppling till grannkommuner och landbaserade aktiviteter ska ingå
• Göra kommunens kapitalförvaltning mer hållbar

Läs mer om utmaningarna hos WWF

Mer att läsa