Gå till innehållet

Utökat förbud mot blyammunition vid våtmarker

Bly

Kricka (hona) i våtmark. Foto: Erik Hansson

Mycket större ytor i Sverige omfattas från och med den 16 februari 2023 av förbud mot blyhagel. Målet är att minska förekomsten av det mycket giftiga ämnet, som orsakar skador och dödsfall för bland annat fåglar.

Bakgrunden till EU-kommissionens beslut är att bly slår hårt mot djur som får i sig bly, antingen direkt eller indirekt genom att äta andra djur som fått bly i sig. Studier har visat att 1 miljon vattenlevande fåglar dödas varje år av blyförgiftning och en undersökning av 116 döda havsörnar i Sverige under åren 1981-2004 visade att ungefär var femte havsörn hade förhöjda nivåer av bly i njure och lever och 14 procent hade dödliga koncentrationer. Det har också konstaterats att blyammunition slår hårt mot Sveriges kungsörnar.

Efter ett beslut av EU-kommissionen är det från och med 16 februari inte längre tillåtet att skjuta med blyhagel i eller inom 100 meter från en våtmarks yttre gräns. Dessutom är definitionen av våtmark betydligt bredare än tidigare. Exakt vilka ytor som räknas är inte helt klarlagt, men Naturvårdsverket skriver att det är “tydligt att förbudet innebär en betydande utvidgning av de ytor som omfattas”.

Definition av våtmark i EU-förordningen:
”Med våtmark avses sumpmarker, kärr, torvmossar eller vattenområden, oavsett om de är naturliga eller konstgjorda, permanenta eller tillfälliga eller består av vatten som är stillastående eller rinnande, sött, bräckt eller salt, inbegripet havsområden med ett djup vid lågvatten som inte överstiger sex meter.”

Naturvårdsverkets biträdande chef för viltförvaltningsenheten, Hanna Ek, berättar att de kommer hjälpa jägare med rådgivning inför de nya reglerna:
– Naturvårdsverket vägleder om både jaktlagstiftningen och våtmarker och vi kommer att stötta jägarna genom information om vad som gäller och vilken ammunition som kan användas i stället.

Myndigheten skriver också att “det enklaste är att välja hagelammunition utan bly”.

Källa: Naturvårdsverket

Mer att läsa