Gå till innehållet

Sandsjöåns naturreservat.

Unika vattendrag skyddade i nytt reservat

Flera kilometer helt intakta och orörda strömfåror har nu skyddats i ett nytt naturreservat i Ljusdals kommun.

Det nya skyddade området heter Sandsjöåns naturreservat och ligger ungefär 10 kilometer sydväst om Hamra i Ljusdals kommun. Det 335 hektar stora naturreservatet som länsstyrelsen nu beslutat om, bildas främst för att bevara vattendraget Sandsjöån.

Ån har tidigare varit reglerat och haft flottningsverksamhet, men har restaurerats och har nu ett naturligt flöde med arter som harr, öring, lake, utter och äldre uppgifter om att även flodpärlmussla kan finnas i området.

– Särskilt värdefulla är de sidofåror som finns där ån delar sig och bildar de holmar som finns i ån mellan Örnbergslugnet och Blackbo. Här har den större huvudfåran rensats för flottningen, medan sidofårorna lämnats orörda. Detta gör att det finns flera kilometer helt intakta och orörda strömfåror, med block, stenar och små forsar, något som är närmast unikt i vattendrag av denna storlek i skogslandskapet, säger Cecilia Lindén, handläggare på Länsstyrelsen Gävleborg.

Även värdefulla skogar ingår

Förutom ån ingår även skogsmark i naturreservatet, framför allt tall- och granskog, men även en del blandskogar. De så viktiga kantzonerna intill ån har fått stå kvar och här finns även äldre skogar med höga naturvärden som tillsammans med kantzonerna gynnar vattendragets biologiska värden.

– Den skogsmark som ingår i naturreservatet är av varierande ålder och sammansättning, med allt från ungskogar till gamla och naturskogsartade bestånd. Skogsmarken längs vattendragets stränder har, även i de fall det är yngre bestånd utan skogliga naturvärden, ett egenvärde som skyddszon mot vattendraget. Påfallande stora arealer äldre och till vissa delar naturskogsartad skog ingår också i naturreservatet. Dessa skogar utgörs huvudsakligen av gammal tallskog med naturskogstrukturer som riktigt gamla tallöverståndare, spår av tidigare skogsbränder i form av brandljud och kolade stubbar, samt stående och liggande död ved, skriver länsstyrelsen i sitt beslut.

I skogarna har det bland annat hittats arter som lunglav, tallticka och reliktbock. Alla tre är klassade som “nära hotad” (NT) enligt rödlistan.

Läs även

Fler artiklar om naturreservat
Nytt naturreservat i Skåne skyddar “botanisk pärla”
Sju nya skyddade naturområden i Stockholm

Källa: Länsstyrelsen Gävleborg

Mer att läsa