Gå till innehållet

Höskallror lyser gult på marken i Ravnarp.

Nytt naturreservat i Skåne skyddar “botanisk pärla”

Markägaren kontaktade länsstyrelsen och nu är slåtterängar, betesmarker och ädellövskog skyddade för framtiden samtidigt som markägarna fått ersättning.

Det nya naturreservatet heter Ravnarp och ligger utanför Visseltofta i Osby kommun i norra Skåne.

– Ravnarp är en botanisk pärla som kan beskrivas som Göinges motsvarighet till Linnés Råshult. Det är en kulturbygd med betesmarker omgivna av skog, där stenmurar och odlingsrösen berättar om att det tidigare varit ängs- och åkermark på betena, säger Johan Johnmark, naturskyddshandläggare på Länsstyrelsen.

Ängsväxter, fjärilar och fåglar

På ängarna hittas växter som ängsvädd, gullviva, slåttergubbe, gökblomster, smörboll och orkidéerna jungfru Marie nycklar och grönvit nattviol. Här lever även de sällsynta fjärilarna mindre bastardsvärmare och ängsmetallvinge. Det kommer också göra särskilda insatser för staren i området:
– Länsstyrelsen kommer snart att ny hamla lindar och vi har satt upp starholkar för att hjälpa staren att öka i antal. Den klassas numera som sårbar av Artdatabanken, säger Johan Johnmark.

Bland andra fåglar kan nämnas gröngöling, spillkråka och svartvit flugsnappare.

I området finns lövskog i olika åldrar och gott om död ved.

På markägares initiativ

Att det 11 hektar stora området nu är skyddat beror på en av markägarna i Ravnarp, John Forsberg. Det var han som kontaktade Länsstyrelsen om att det borde bildas ett naturreservat på delar av hans mark. Länsstyrelsen kunde konstatera att området innehöll höga naturvärdena. Grannarna kontaktades och ville också låta sin mark ingå i naturreservatet. Ersättning, som brukar ligga på marknadsvärdet plus 25 procent, har nu betalats ut till markägarna.

– För mig som markägare är det otroligt glädjande att vi säkrar den här vackra naturen för framtiden, säger John Forsberg.

Länsstyrelsen anser att Ravnarp är en “botanisk pärla” och området kallas ibland för Göinges motsvarighet till Linnés Råshult.

Länsstyrelsen meddelar även att man planerar att anlägga en parkeringsplats och en naturled i området.

Läs även

Natursidans artiklar om naturplatser i Sverige
Sju nya skyddade naturområden i Stockholm
• Tre nya områden med rikt djur- och växtliv skyddade

Källa: Länsstyrelsen

Mer att läsa