Gå till innehållet

Stort samarbete för att rädda tjädern i Skåne

På 40 år har tjäderbeståndet i Skåne minskat med 80 procent och det fortsätter komma in avverkningsanmälningar i deras sista livsmiljöer. Skånes ornitologiska förening försöker stoppa den regionala utrotningen.

I fjol kom larmrapporten om att tjädern snart kan vara borta från Skåne. Det rapporterades då att det bara finns 42 områden kvar i Skåne som kan vara lämpliga för tjädrar. Sådana områden består oftast av minst 50 år gamla skogar med mycket tall, blåbär och inslag av fuktiga områden. 30 av dem inventerades och det hittades bara tjäder i 16 av dem.

Nu har tjäderinventeringarna fortsatt och sammanlagt hittades det tjädrar i 22 av de 42 lämpliga områdena. Dessa områden är bara utspridda spillror av hur skogslandskapet såg ut tidigare. Jämfört med på 1980-talet har tjäderns utbredning minskat med hela 80 procent idag.

Stark minskning av tjäderstammen i Skåne

Per Muhr, som sammanställt rapporten, berättar att de är nöjda med livsmiljömodellen med kartor som använts för att peka ut viktiga kvarvarande miljöer för tjäder:

– Vi har hittat tjäder eller spår av tjäder i mer än hälften av dessa områden. Med stöd av Skånes ornitologiska förenings två tidigare atlasinventeringar med tjugo års mellanrum och Örkelljungabygdens Naturs återkommande inventeringar under tjugo års tid ser vi en stark minskning av tjäderstammen i Skåne.

Hur ser dessa tjäderområden ut och är några av dem avverkningsanmälda?
– De flesta är fortfarande fina tjädermiljöer även om några försämrats till exempel av avverkning och plantering av granskog. Hoten mot områdena från avverkningar är ganska intensiva och det har kommit in många avverkningsanmälningar i eller strax intill dem. Vi följer avverkningsanmälningar i eller intill de tjäderlämpliga områdena kontinuerligt sedan hösten 2022. Målet är att hänsyn till tjädern ska tas. 

Många av skogarna hotas av avverkningar

Bara sedan inventeringarna började 2022 har det kommit in 25 avverkningsanmälningar i åtta av områdena.

– Då agerar vi genom att ofta återbesöka områdena, skriver till Skogssstyrelsen om förekomst av tjäder och eventuella andra arter i området, om att området är  en lämplig livsmiljö för arten och om att nödvändig hänsyn behövs, allt enligt artskyddsförordningen. 

Behövs ett landskapstänk

Fyra av områdena har räddats genom att Skogsstyrelsen tagit beslut om hänsyn till tjädern eller att markägarna dragit tillbaka sina avverkningsanmälningar. I ett par områden pågår processen med Skogsstyrelse och Länsstyrelse fortfarande och i ett par fall har avverkning skett, berättar Per Muhr

Vad skulle behövas för att bevara tjädern i Skåne på lång sikt?
– Vi tror att man med de nu utpekade områdena som utgångspunkt kan återskapa större tjäderlämpliga områden i norra Skåne om man använder ett landskapsperspektiv. I två områden, med tyngdpunkt runt Skånes Fagerhult och runt Lönsboda, har vi en större andel tjäderlämpliga marker och kan vi utvidga dessa så vore det bra. Vi hoppas att tillsammans med Skogsstyrelsen och markägare kunna arbeta med landskapsplaner, gröna skogsbruksplaner med integrerad hänsyn till tjädern. Redan nu har vi etablerat en del samarbeten runt detta. 

Källa: Skånes ornitologiska förening

Mer att läsa