Gå till innehållet

Tjädern kan snart vara borta från Skåne

Tjäder i tallskog.

Tjäder. Foto: Erik Hansson

2018 släppte Birdlife Sverige en stor rapport om tjädern. De konstaterade att den kan komma att utrotas regionalt från flera områden i landet och att det såg särskilt mörkt ut i södra Sverige. Bilden bekräftas av en ny kartläggning i Skåne.

Det utfördes en ny inventering av Skånes Ornitologiska Förenings (SkOF) Skogskommitté som i sin tur grundades på BirdLife Sveriges modell för lämpliga livsmiljöer för tjäder, baserat på vilka krav arten har på sin närmiljö. På så sätt kunde de hitta områden som kunde vara aktuella. Under våren 2022 besöktes många av platserna för att försöka hitta tjädrar eller tjäderspillning.

Enligt modellerna finns det 43 områden i Skåne som kan vara lämpliga för tjädrar och av dessa besöktes 30. Bara i 16 av dem hittades tjäder, alla i norra Skåne. När resultatet jämförs med SkOF:s Atlasinventeringar i Skåne på 1980-talet och senare tjäderinventeringar verkar det som att bara ungefär 20 procent av tjäderbeståndet som fanns i Skåne på 1980-talet finns kvar idag.

Var det ett väntat resultat?
– Vi hade nog på känn att beståndet skulle ha gått ner, även om vi inte väntade oss en så kraftig nedgång. Nu är det naturligtvis en del osäkerhet i den siffran, men tendensen är tydlig, säger Per Muhr i Skogskommittén, Skånes Ornitologiska Förening.

Vad beror den här kraftiga nedgången på?
– Vi tror att den främsta orsaken är en efterhand ändrad markanvändning i Skånes skogar med avverkning av relativt ljusa barrblandskogar med mycket tall och bärris. Dessa skogar ersätts till mycket stor del med täta granplanteringar som är olämpliga miljöer för tjädern. Även hyggena i sig missgynnar tjädern.

Är det i skyddade skogar som ni hittat tjädrar under 2022 – eller är även dessa områden hotade?
– I stort inget av de områden där vi hittat tjäder eller som visat sig vara lämpliga för tjäder är skyddade skogar. Däremot finns det krav i både Skogsvårdslagen och Artskyddsförordningen att tjäderlekplatser ska skyddas. Detta räcker inte för att rädda tjädern. Hela dess livsmiljö behöver skyddas. Skogsbruk kan bedrivas men inte kalhyggesbruk med efterföljande granplantering. Så dessa miljöer är hotade.

I sin rapport skriver Skogskommittén att utan insatser och ansvarstagande från skogsbruket och myndigheter så kommer tjädern på sikt att försvinna från Skåne. Det återstår bara spillror av tidigare stora, sammanhängande områden med tjädervänliga marker och det räcker inte att skogsbruket enbart tar hänsyn till tjäderlekplatser. De behöver blåbärsrika, gärna talldominerade minst 50 år gamla blandskogar med inslag av sumpskog, myr och kantzoner mot mossar. Skogen får inte heller ha fragmenterats med kalhyggen.

Vad behövs för att tjädern ska överleva i Skåne på sikt?
– Åtgärder så att kvarvarande tjädervänliga miljöer bevaras och att de efterhand ökar i yta. Sambandet mellan tjädermiljöerna måste säkras. Det måste till samverkan mellan skogsbransch/markägare, Skogsstyrelse och Länsstyrelse och naturvårdsorganisationer som Skånes Ornitologiska Förening och Naturskyddsföreningen, säger Per Muhr.

Våren 2023 fortsätter inventeringarna i de områden som inte besöktes 2022.

Läs även:
• Dom: Staten ska ersätta skogsägare som vill avverka i tjäderspel
• Lång kamp har räddat stor tjäderlekplats i Dalarna
”Tjädern och kalhyggesbruket” – rapport om hur skogsbruket decimerar en art
• Naturpodden: Tjäderspelets magiska värld
• Stor rapport om tjädern i Sverige: Början på regionalt utdöende

Mer att läsa