Gå till innehållet

Stipendium till nystartad fjärilsförening som inventerar väglöst land

Fjärilsföreningen på inventeringsläger i Jäckvik.

Föreningen Fjärilar i Pite Lappmark har bara funnits sedan sommaren 2018, men har redan hunnit med att starta en mängd projekt och engagera lokalbefolkningen. Nu belönas föreningen och eldsjälen bakom den med pengar från en stiftelse.

Eldsjälens namn är Leif Björk. Han kommer från Arvidsjaur och har under 2010-talet blivit en av de främsta kännarna av fjällens fjärilar. Bland annat genom sitt arbete med habitatdirektivets fjärilar, högnordisk blåvinge, fjällsilversmygare och dvärgpärlemorfjäril, åt Lunds universitet.

Pite Lappmark har i stort sett varit oundersökt sedan 1950-talet när det gäller fjärilar, men tack vare Leif Björks insatser återupptäcktes bland annat en population av högnordisk blåvinge, vilket nu utgör artens sydligaste punkt.

Högnordisk blåvinge (Plebejus aquilo).

Sommaren 2018 bildades föreningen Fjärilar i Pite Lappmark, på initiativ av Leif.
– Vi startade Fjärilar i Pite Lappmark för att föreningsformen är ett bra sätt att få folk att jobba tillsammans mot ett gemensamt mål. Fjärilsskådning är dessutom ett bra och roligt intresse som vi vill att andra ska få upp ögonen för, berättar Leif Björk.

Syftet var att öka intresset för fjärilar i fjäll- och skogslandet inom Pite Lappmark, samt öka kunskapen genom inventeringar, studier och möten.
– Det viktigaste är att komma ut i naturen och se vad som finns att upptäcka.

Leif Björk.

Fjärilar i Pite Lappmark är också den första renodlade fjärilsföreningen i Sverige och intresset är stort.
– Vi är snart 50 medlemmar och intresset finns i alla åldrar. 2020 kommer bli ett fantastiskt år med inventeringsläger, studiecirklar och förhoppningsvis många nya fjärilskådare. I och med detta kommer vi få mer kunskap om fjärilarna i Pite Lappmark.

Fick stipendium för sina insatser
I slutet av 2019 belönades föreningen och Leif Björk med ett stipendium på 50 000 kronor ur Gustafssons fond för sina insatser. Det är Entomologiska föreningen i Stockholm som delar ut sitt Gustafssonstipendium till skydd för storfjärilsbiotoper. 2019 gick en mindre del personligen till Leif Björk, “för att uppmuntra fortsatt arbete med att entusiasmera och samla och sprida kunskap om fjärilsfaunan i Pite lappmark”, och en större del till föreningen, “för att använda i projekt som gynnar bevarandet av storfjärilarna och deras biotoper på det sätt man finner lämpligt”.

– Föreningens inventeringar har redan visat på möjligheterna att genom frivilliga insatser drastiskt öka kunskaperna om den mindre väl kända fjärilsfaunan i fjällvärlden och skogslandet, vilket inte minst är en förutsättning för att kunna skydda arter som blir trängda av exploatering och kvalitetsförsämring av habitaten, inklusive den som hänger ihop med ett allt varmare klimat, säger Mattias Forshage, ordförande i Entomologiska föreningen i Stockholm.

Föreningen skriver också att Leif Björks “kunskapstörst och iver att entusiasmera, inte minst den yngre generationen, är påfallande”.

Dvärgpärlemorfjäril (Boloria improba).

Tolv nya fjärilsarter för området
De allt fler inventeringarna i området har gett resultat. Sedan Leif började som fjärilsinventerare för åtta år sedan har det rapporterats minst tolv nya dagfjärilsarter, inklusive dagsvärmare, i Pite Lappmark. Inventeringsarbetet görs ideellt, men tack vare bidraget från Gustafssons fond kommer deltagarna kunna få vissa resor och transporter betalda.

Ett mål med projektet är att det så småningom ska bli en fälthandbok om dagfjärilar i Pite Lappmark. Området har delats upp i 959 rutor om 5×5 km och hittills har de hunnit med att inventera 157 av dessa rutor. Mycket arbete återstår för att kartlägga Pite lappmarks fjärilar.

• Läs mer om Fjärilar i Pite lappmark på föreningens hemsida.

Arbetar du eller någon du känner med restaurering, skydd eller skötsel av någon lokal som är en viktig fjärilsbiotop? Eller har ni planer på ett sådant arbete? Då kan ni söka pengar via Gustafssons fond. Hör av er till entomologiska föreningens mail info@ento.se, eller kontakta dem via Facebook.

Mer att läsa