Gå till innehållet

Skördad vass minskar risk för övergödning

Vass och vattenrall i våtmark. Foto: Erik Hansson

Ett forskningsprojekt vid SLU i Alnarp har kommit fram till att skörd och bortförsel av våtmarksvegetation, så som vass, bidrar till att minska risken för övergödning. Därmed kan bladvass skördas som biomassa samtidigt som våtmarkens rening förbättras. 

Projektet genomfördes av Thomas Prade, Sven-Erik Svensson, Linda Tufvesson från SLU i Alnarp vid Albäcksån i Trelleborgs kommun och visade att närsalterna, så som fosfor och kväve, i huvudsak togs upp från vattnet och inte från marken. Därmed kan bladvassen skördas och forslas bort för att ta bort ytterligare närsalter från vattnet och minska risken för övergödning ytterligare.

Om vegetationen skördas i mitten av augusti så störs inte häckande fåglar och det är också en lämplig tidpunkt för biomassans kvalitet. 139 procent mer fosfor och 22 procent mer kväve togs bort ur våtmarken vid skörd av vassen jämfört med om vassen lämnades kvar.

Testerna gjordes i Albäcksån som tar emot näringsrikt vatten från ungefär 300 hektar jordbruksmark. Från Albäcksån rinner vattnet ut i Östersjön och passerar då anlagda våtmarker. Förutom att bladvassen hjälper till med reningen av vattnet så är det också en betydande skörd biomassa. Varje hektar producerade mellan 3,8 och 11,3 ton biomassa per år beroende på om de växte på djupt eller grunt vatten.

– Höga avkastningar är en förutsättning för ekonomisk hållbarhet vid produktion av biomassa om den ska kunna användas som biogassubstrat eller råmaterial i ett bioraffinaderi.

Att använda vass som biobränsle förespråkas även av WWF Världsnaturfonden.

– Jämfört med energiskogsodling har vasskörd flera fördelar. Man slipper kostsamma gödslingar – näringsämnena finns redan i vattensystemet. En miljöfördel är också att vassen tar bort näringsämnen från våra vatten och därigenom minskar övergödningen. Dessutom kan det minska igenväxningen av en sjö, skriver WWF.

Källor: SLU Alnarp och WWF

Mer att läsa