Gå till innehållet

Skogsbruket har drabbat blåbär och älgar

Blåbärsrisen har halverat sin utbredning i södra Sverige sedan 1950-talet och det har även drabbat älgar. Det moderna skogsbruket och klimatförändringarna anses vara orsakerna enligt forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).

Ekologen Annika Felton vid SLU, berättar för SVT:s vetenskapsredaktion i dokumentärserien “Slaget om skogen” att blåbärens tillbakagång troligen beror på mindre tillgång till ljus i allt tätare, grandominerande skogar. Blåbär behöver skogar med mer ljusinsläpp än vad som uppstår i de granplanteringar som blir allt vanligare i det svenska landskapet.

Det innebär inte bara mindre blåbär att plocka för oss människor, det drabbar även älgar. Annika Felton har även studerat sambandet mellan bärris och klövdjuren älg, rådjur, dovhjort och kronhjort.
– Det vi lärt oss på senare tid är att blåbär- och lingonriset är en mycket viktigare resurs än vi tidigare räknat med, säger Annika Felton till SVT.

Hon tror att konkurrensen om bärris är en av anledningarna till att älgarna blir allt magrare med allt mindre kalvar och kor. De hittar helt enkelt inte tillräckligt att äta. Den andra anledningen tros vara klimatförändringarna.

Blandskogar lösning på flera problem

När konkurrensen om bärrisen ökar söker sig istället älgar till tallplantor och orsakar ekonomiska förluster för skogsägare. Det är en av anledningarna till att Sveaskog i fjol ville jaga älgar från helikopter. Betesskadorna har i sin tur har fått fler skogsägare att plantera granar för att minska risken. Med allt fler granplanteringar blir det ännu svårare för älgarna att hitta föda och de söker sig då i ännu högre utsträckning efter annan mat, som till exempel de tallplanteringar de kan hitta. Detta berättar Annika Feldon mer om i programserien “Slaget om skogen” från SVT:s vetenskapsredaktion.

En möjlig lösning på problematiken är skogar med större variation.

– En skogsskötsel som leder till ett större utbud av lövträd, buskar, ris och örter bör gynna älgpopulationerna, och troligen även andra stora växtätare. Sådana åtgärder bör samtidigt minska betestrycket på tall. Vi tror alltså att detta skulle gynna både skogsägare och jägare, liksom mångfalden av växter och djur, berättade Annika Felton i fjol.

Även Skogsstyrelsen har konstaterat att fler blandskogar skulle minska betet av tall och dessutom leda till ökad biologisk mångfald i skogarna.

Källor: SVT Vetenskap och “Slaget om skogen”

Mer att läsa