Gå till innehållet

Förslag om mer naturturism på Sveaskogs mark avslogs

Hornsö ekopark. Foto: Nils Elgqvist

Kan glesbygdskommuner skapa arbetstillfällen genom naturturism i Sveaskogs ekoparker? En utredning och en motion anser det, men motionen röstades nyligen ned av riksdagens näringsutskott.

LÄS ÄVEN: • Vår avdelning om naturturism från hela Sverige.

Artikeln uppdaterad 2019-01-31 med förtydligande om att motionen avslogs av riksdagen. Det skedde dock aldrig någon votering i riksdagen om den här motionen.

2017 föreslog en statlig utredning att “regeringen ser över Sveaskogs ägardirektiv så att de tydligare inkluderar uppdraget att utveckla ekoparkerna utifrån värden för naturturism, friluftsliv, kulturturism, ekologi och biologisk mångfald, så att de därmed bättre reflekterar potentialen i att utveckla naturturism på statlig mark”.

I höstas uppmärksammade Natursidan en motion med ett liknande budskap från riksdagsledamöterna Tomas Kronståhl (S) och Anders Åkesson (C) som föreslog en översyn av förvaltningen av Sveaskogs ekoparker med syftet att utveckla naturturismen och samtidigt främja skogarnas mångfald. Riksdagsledamöterna menade att en satsning på turism i redan avsatta ekoparker kan skapa större ekonomiska värden för landsbygden än dagens ifrågasatta modell där naturskydd ska samsas med konventionellt skogsbruk.

Näringsutskottet skriver i sitt betänkande att ”det kan finnas utvecklingspotential i hur dessa parker kan skapa regionala mervärden” och pekar på ”möjligheter att dessa ekoparker kan bidra till att skapa ekonomiska värden i framför allt glesbygdskommuner, exempelvis via satsningar på natur- och ekoturism”. Men riksdagen valde nyligen att avslå motionen om förvaltningen av Sveaskogs ekoparker.

En som är kritisk till det beslutet är Per Jiborn. Han var tidigare talesperson för Svenska Ekoturismföreningen (idag Naturturismföretagen) och är numera fristående bloggare på Reslust.org och har följt processen på nära håll.

– Det är sällsynt att riksdagen bifaller motioner från enskilda riksdagsledamöter. Däremot sticker den här motionen ut i näringsutskottets betänkande, eftersom den inte avfärdas lika bryskt som övriga motioner. Förslaget kan därför ligga till grund för fortsatta samtal mellan regeringen, Centern och Liberalerna. Men tanken att satsa på turism i ekoparkerna är inte ny. Ett liknande förslag presenterades av en statlig utredning för två år sedan. Då valde Näringsdepartementet att begrava förslaget.

Varför är frågan om naturturism i Sveaskogs ekoparker viktig för svensk naturvård?
– Sveaskogs 37 ekoparker omfattar nästan 245 000 hektar. Det är nästan dubbelt så mycket, som den yta som har skyddats med nya och utvidgade nationalparker de senaste 50 åren. Dessutom består ekoparkerna av 175 000 hektar produktiv skogsmark, varav 111 000 hektar redan är avsatta för naturvård enligt Sveaskog. Det som gör ekoparkerna speciella är främst deras storlek och att ett dussin ligger söder om Dalälven, där det råder stor brist på större skyddade och sammanhängande skogar. En samverkan mellan naturturism och naturvård i ekoparkerna kan ge två viktiga resultat. För det första kan skogarnas mångfald värnas betydligt bättre, men det skulle även skapa nya värdefulla arbetstillfällen på landsbygden.

Vad händer nu när motionen röstades ned?
– Jag hoppas att riksdagsmotionen resulterar i ett fortsatt politiskt arbete med de första resultaten senare i år. Däremot tror jag inte det sker av sig själv. Sveaskog har tidigare med irritation avvisat det här förslaget och skogsbolaget har en nära och regelbunden dialog med Näringsdepartementet. Därför blir det nog nödvändigt att mobilisera en lokal och regional opinion för jobb, mångfald och landsbygdsutveckling.

Per Jiborn berättar att ett sådant arbete redan påbörjats kring Hornsö ekopark i östra Småland. De tre berörda kommunerna har det senaste halvåret diskuterat en framtida nationalpark och då väger arbetstillfällen och lokal utveckling tungt. Även traktens fågelklubbar och Naturskyddsföreningens kretsar engagerar sig med ambitionen att få till lösningar som värnar och bevarar områdets unika naturvärden. Främst handlar det om hundratals rödlistade skalbaggar, fjärilar och andra insekter.

Regeringens uppdrag till Sveaskog en paradoxal knut
Alliansregeringen beslutade 2010 att Sveaskogs kärnverksamhet ska vara skogsbruk och att eventuell annan verksamhet ska “bidrar till att öka bolagets avkastning”. Att se till att ekoparkerna blir tilltalande platser för naturturism, som i sin tur kan gynna glesbygden, ingår inte i Sveaskogs uppdrag.
– Intäkterna hamnar hos traktens besöksnäring och sedan via skatter till kommun, region och stat. Ett sådant upplägg skapar inga starka drivkrafter hos Sveaskog att utveckla natur- och ekoturismen i ekoparkerna. Och den paradoxala knuten kan bara riksdag och regering lösa upp, säger Per Jiborn.

Läs mer om ärendet på Reslust.org

Läs även:
• ”Naturturism kan ge tio gånger fler arbetstillfällen än skogsbruk
Biologisk mångfald allt viktigare för skogsägare
Dom: Inte all naturturism får sänkt moms
Naturpodden: Kan naturturism hjälpa till att bevara gamla ängs- och hagmarker?
Prisbelönt naturturismguide om utmaningarna för branschen

Mer att läsa