Gå till innehållet

Ny rapport: Sverige når inga globala mål för naturen

Berguv. Arkivfoto: Niclas Ahlberg

I Naturskyddsföreningens och Världsnaturfonden WWF:s gemensamma rapport konstateras att “med facit i hand” har Sverige inte lyckas nå de internationella Aichimålen. De båda naturorganisationerna har också tagit fram förslag på en väg framåt.

I oktober 2010 tog världens länder fram en tioårig plan för att skydda den biologiska mångfalden och våra ekosystem, inom ramen för FN:s konvention om biologisk mångfald (CBD). Planen innehöll de 20 så kallade Aichimålen, som skulle genomföras senast 2020.

Sverige införlivade Aichimålen i sitt miljömålsarbete, men misslyckades med att nå varenda mål. Det gäller till exempel att:
• Människor ska vara medvetna om värdet av den biologiska mångfalden
• Subventioner som skadar biologisk mångfald ska avskaffas
• Uppnå planer för hållbar konsumtion
• Förlusten av alla naturliga miljöer ska ha halverats
• Överfiske ska undvikas
• Jordbruk och skogsbruk ska skötas på ett hållbart sätt så att biologisk mångfald bevaras
• 17 procent av land- och sötvattensområden ska ha skyddats
• Utrotning av kända hotade arter förhindrats och deras bevarandestatus har varaktigt förbättrats

Det är inte bara naturorganisationerna som anser att Sverige inte når målen. Naturvårdsverket konstaterade i en utvärdering 2019 att de nationella miljömålen inte är uppfyllda och att utvecklingen i många fall går i fel riktning. Det är till och med en fortsatt negativ utveckling på alla områden förutom när det gäller luftkvalitet och försurning.

Systemförändringen har uteblivit
Aichimålen syftade sammantaget till en systemför­ändring, men så har det inte blivit i Sverige, skriver Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden WWF i sin omfattande rapport, som presenteras i samband med Biologiska mångfaldens dag.

– Sverige har tagit ett antal initiativ och genomfört satsningar och lagändringar i en anda av att värna den biologiska mångfalden, men det stannar vid punktinsatser. Trovärdigheten ligger i slutänden i om det finns en långsiktighet och en helhetssyn i samhällsplaneringen, skriver Karin Lexén, generalsekreterare Naturskyddsföreningen, och Peter Westman, tf. generalsekreterare WWF i rapporten.

Mål utan tillräcklig handling
Organisationerna återkommer till att det är för lite som händer, att viktiga beslut skjuts på framtiden och att det saknas en helhetsplan för biologisk mångfald.

– Vi vet vid det här laget i stora drag vad som behöver göras. Med tanke på det akuta läget för den biologiska mångfalden är det viktigt att handlingsinriktade åtgärder inte fördröjs av ytterligare utredningar, remissrundor och framtagande av kunskapsunderlag. Det är olyckligt att många insatser skjuts på fram­ tiden med hänvisning till ofullständigt kunskapsläge, behov av ytterligare förankring, framtagande av nya mekanismer, etc. Mer kunskap behövs, men får inte användas som skäl till att inte agera, skriver Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden.

Framöver vill WWF och Naturskyddsföreningen se att Sverige:

Tar fram en samlad nationell plan för biologisk mångfald motsvarande klimat­handlingsplanen och att Sveriges rapportering till konventionen om biologisk mångfald blir mer transparent och överskådlig.

Fullt ut genomföra befintlig svensk och europeisk miljölagstiftning, inte minst när det gäller EU:s naturvårdsdirektiv, ramvattendirektiv, havsmiljödirektiv och kemikalielagstiftning.

Stärka miljöövervakningen av den biologiska mångfalden och se till att befintlig information används.

Stärka miljödemokratin genom att fullt ut genomföra Århuskonventionen, öka det demokratiska samtalet och i högre grad involvera civilsamhällesorganisationerna i arbetet med biologisk mångfald.

Skapa en nationell funktion för samordning gällande biologisk mångfald inom regeringen, för att främja samarbete mellan olika aktörer i olika sektorer.

– Sverige har goda förutsättningar att genomföra de förändringar som behövs och måste ta det ansvar som krävs. För den biologiska mångfalden. För ekosystemen. För mänskligheten, skriver Karin Lexén, generalsekreterare Naturskyddsföreningen, och Peter Westman, tf. generalsekreterare WWF i rapporten.

Den 21 maj klockan 9:00 sänds ett webbinarium om rapporten:

Video från YouTube

Genom att spela videon accepterar du YouTubes dataskyddspolicy.

Källa: youtube.com

Källor: Naturskyddsföreningen och Rapporten “Biologisk mångfald – nuläge och vägen framåt”

Mer att läsa