Gå till innehållet

Naturvårdspris till arbetet med Trunsta träsk

Rödbena. Foto: Erik Hansson

Rödbena, en av arterna som hittat till Trunsta träsk. Foto: Erik Hansson

Arbetet med att skapa en fågelsjö av Trunsta träsk norr om Stockholm inleddes för fem år sedan och fågellivet har svarat mycket positivt på restaureringen. Nu har Trunstagruppen tilldelats ArtDatabankens naturvårdspris för sitt arbete.

ArtDatabanken motiverar utmärkelsen så här: “Gruppen har sedan 2005, under ledning av Ulf Swenson, med stor energi, kompetens, entusiasm och tusentals arbetstimmar genomfört restaureringar. Resultatet har gynnat den biologiska mångfalden samtidigt som man har skapat ett tätortsnära naturområde med stor skönhet. Genom guidade visningar och information har Ulf inspirerat invånarna att upptäcka området, som kan ge många fina naturupplevelser.”

– Lokalt engagemang kombinerat med åtgärder i långt större skala behövs för att vi ska uppfylla viktiga miljökvalitetsmål som levande sjöar och vattendrag, myllrande våtmarker, ett rikt odlingslandskap och minskande övergödning från omgivande åkermarker. Varken riktade naturvårdsinsatser eller olika typer av ersättningsmarker, till exempel vägkanter, kan ensamma vända den nedåtgående trenden för jordbrukslandskapets biologiska mångfald, säger Lena Sundin Rådström, chef för ArtDatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Som är fallet med så många andra våtmarker sänktes vattennivån kraftigt i Trunstasjön i början av 1900-talet för att skapa mer jordbruksmark. Resultatet blev dock inte så lyckat och sjön växte helt igen. 2009 inleddes arbetet med att återskapa sjön för att locka fåglar till området, men också för att låta våtmarken agera naturligt reningsverk av vattnet från jordbruket på väg till Mälaren.

Det byggdes ett fågeltorn, träsket grävdes ut och en parkering byggdes för att locka fler fågelskådare. Den senaste insatsen är att med hjälp av vassfilt, dy och lera skapat små öar som förhoppningsvis ska locka fler vadare till sjön och även få fler fåglar att häcka.

Sedan restaureringen har en stor koloni skrattmåsar börjat häcka i sjön. 2012 räknades till 500 individer och de är viktiga som skydd för andra arters häckning.

– Här finns havsörn och fiskgjuse varje år. Vi har också exempelvis häckande vigg, skedand, rödbena, brun kärrhök, tranor och häger, säger Ulf Swenson, en av eldsjälarna i Trunstagruppen till UNT.

Under 2014 sågs det 92 fågelarter vid Trunsta träsk och lokalen har bland annat lockat till sig rastande arter som mosnäppa, stjärtand och svarthakedopping.

Mer information om Trunsta träsk finns på Uppsala Ornitologiska Förenings webbplats.

[mappress mapid=”42″]

Källor: UNT och ArtDatabanken

Mer att läsa