Gå till innehållet

“Massaker” i känsligt naturreservat som skötts sedan Medeltiden

Bild över Gårdby sandhed. Bild tagen med drönare, med tillstånd från Lantmäteriet.

Elbolaget Eon har grävt ned en kabel i naturreservatet Gårdby sandhed på Öland på ett sådant sätt att den värdefulla och ovanliga naturtypen skadats allvarligt. Länsstyrelsen i Kalmar har nu polisanmält händelsen.

Ingreppet i naturreservatet upptäcktes redan i mars av Ulla-Britt Andersson, ordförande i Ölands botaniska förening. Hon kallar det för en “massaker”.

– Strax norr om där jag bor i Gårdby på östra Öland ligger det välbesökta naturreservatet Gårdby sandhed. Här har marken betats sedan Medeltiden och i området finns välutvecklad sandstäpp. Sandstäpp förekommer på torra, väldränerade, sandiga marker med ett högt kalkinnehåll som saknar utvecklat humusskikt. I Sverige är det en mycket ovanlig naturtyp som förekommer i östra Skåne. Det finns även små förekomster av sandstäpp på östra Öland där Gårdby sandhed är den största och viktigaste.

Sällsynt och känslig naturtyp med hotade arter
Det finns numera bara drygt 75 hektar sandstäpp kvar i hela Sverige, i små fragmenterade ytor spridda i östra Skåne och längs östsidan av Öland. Det gör naturtypen väldigt känslig och den finns med på listan över naturtyper som ska skyddas inom EU.

För att sandstäppen och dess innevånare ska klara sig krävs en kontinuerlig störning av markskiktet, exempelvis genom bete eller ambulerande åkerbruk. Det gynnar vissa specifika arter, så som det rödlistade gräset tofsäxing (röd listad som “starkt hotad”). Det är något av en karaktärsart för sandstäpp.

Gårdby sandhed i blom. Foto: Erik Hansson

– I området finns också många ovanlig buksvampar, både jordstjärnor och stjälkröksvampar, fortsätter Ulla-Britt. Speciellt välutvecklad är sandstäppen längs den gamla banvallen som går strax utanför betesfållan. Längs den gamla banvallen är det populärt att promenera vilket är en optimal störning för denna del av reservatet. På banvallen finns förutom gott om tofsäxing även de mer ovanliga kärlväxterna sandsvingel, sandtimotej, fågelarv, slåtterfibbla, grådådra, toppjungfrulin, sandviol, hylsnejlika, östersjömålla, månlåsbräken och ölandsstarr. Till glädje för alla nektarsökande insekter finns där även blommande backtimjan, axveronika och harmynta.

Möttes av förödelse
Den 22 mars 2020 tog Ulla-Britt Andersson en promenad längs banvallen men hade inte kommit många meter innan hon “möttes av förödelse”.
– Hela sandskiktet på banvallen var bortschaktat och utjämnat. Längs ena sidan hade något grävts ner. Bedrövad gick jag längs banvallen och såg inte en enda tuva av tofsäxing eller andra kärlväxter, allt var skövlat.

Gårdby sandhed, väster om vägen. Drönarbild tagen mot norr, med tillstånd från Lantmäteriet.

Hon tog kontakt med Länsstyrelsen i Kalmar och fick reda på att det var elbolaget Eon som lagt ner sina luftledningar i marken. Det visade sig att de fått tillstånd av myndigheten att gräva strax väster om banvallen, något Ulla-Britt anser är “lite märkligt” när det hade kunnat grävas 50 meter österut, på andra sidan vägen, med minimal skada.

Länsstyrelsen polisanmälde
Själva ingreppet på banvallen var då okänt även för Länsstyrelsen, men de reagerade också med bestörtning. Daniel Hasselbratt, naturvårdshandläggare på länsstyrelsen, sa till SVT Småland att de bedömer Eons ingrepp som allvarligt eftersom en värdefull naturtyp skadats av grävningen. De svamparter som fanns på banvallen är i stort sett utraderade.

I början av december 2020 polisanmälde Länsstyrelsen förödelsen i naturreservatet.

– Men vad hjälper det tofsäxingen, frågar sig Ulla-Britt Andersson. Att få tillbaka det ovanliga gräset blir en svårknäckt nöt. Fröbanken är inte mycket att lita på i detta sammanhang, det enda man kan hoppas på är att det finns rotfragment kvar av tofsäxing. Risken är förstås att andra, mer snabbväxande gräs tar över såsom knylhavre, foderlosta och raklosta vilka alla finns i närområdet.

Eon har tagit del av polisanmälan och företagets presschef Filip Annas säger till SVT Småland att de ser allvarligt på uppgifterna och kommer “tillsätta en utredning tillsammans med den entreprenör som utfört arbetet för att undersöka vad som kan ha gått fel”.

Källa: SVT Småland

Mer att läsa