Gå till innehållet

I dagsläget består området av grunda ålgräsängar, fulla med liv. Snart ska här istället vara ett hamnområde.

Malmö ska bygga hamn över viktiga ålgräsängar

Ålgräsängar hör till de viktigaste naturtyperna under ytan med hög biologisk mångfald, viktiga barnkammare för fiskar och andra djur, samt stora mängder lagrad kol. Därför har protesterna varit stora mot Malmös planer att bygga en hamn över 26 hektar grunda ålgräsängar.

Nyligen fick Malmö tillstånd att bygga ut Norra hamnen efter en dom i Mark- och miljööverdomstolen. Det innebär att ett undervattensområde på 26 hektar där det idag växer ålgräsängar kommer fyllas ut och bli ett hamnområde.

I stort sett hela Malmö kommuns strandlinje är påverkad av utfyllnader, vilket gjort att grunda havsområden i stor utsträckning försvunnit. Kvarvarande områden har därför stor betydelse bl.a. för förekomsten av ålgräs.

Länsstyrelsen kommenterar planerna i den senaste domen

Domstolen påtalar otillåten försämring

Även om staden fick tillstånd så påpekade Mark- och miljööverdomstolen att utfyllnaden “medför en sådan försämring av vattenområdet som enligt huvudregeln i miljöbalken är otillåten”. Samtidigt anses det finnas skäl att göra undantag från förbudet för att “hantera en ökad mängd gods, effektivisera hamnverksamheten och för att påskynda övergången till mer hållbara transporter”.

– Vi har bedömt att hamnen och dess utveckling är ett allmänintresse av större vikt och att hamnens behov inte går att lösa på något annat sätt som skulle vara väsentligt bättre för miljön. Med de försiktighetsåtgärder som kommunen har åtagit sig och med de villkor som vi meddelar finns det förutsättningar för att ge kommunen tillstånd, säger Katarina Berglund Siegbahn, hovrättsråd.

Kommunen utlovar kompensationsåtgärder och att hamnarbetet kommer skapa viktiga arbetstillfällen.
– Vi är väldigt lättade över detta. Det betyder mycket för Malmös utveckling och för Malmö hamn, säger Andreas Schönström (S), kommunalråd i Malmö till SVT Skåne.

Länsstyrelsen anser att utfyllnaden innebär “färre växtplankton, färre ålgräsplantor och färre individer av bottenlevande arter i vattenförekomsten. Utfyllnaden innebär också att produktionspotentialen för dessa grupper permanent kommer att minskas i vattenförekomsten. Med bakgrund av detta resonemang är länsstyrelsens expertbedömning att utfyllnaden kommer att påverka vattenförekomstens biologiska kvalitetsfaktorer negativt”.

Hård kritik

Men det har också höjts många kritiska röster mot projektet. Den tidigare instansen, Mark- och miljödomstolen, gav avslag till planerna eftersom de ansågs strida mot både EU:s vattendirektiv och miljöbalken. Länsstyrelsen i Skåne län har också motsatt sig utbyggnaden och menar att den marina miljön i Lommabukten har så högt naturvärde att den måste skyddas.
– Igenfyllnaden innebär en total och permanent förlust av vattenmiljöer, habitat och
ekosystemtjänster, skriver Länsstyrelsen i domen.

Kjell Andersson har dykt tusentals timmar i Öresund och är en av initiativtagarna till Öresundsfonden, Havsresan och Swedish Coast And Sea Center. Även han är mycket kritisk till utbyggnaden och ger inte mycket för Malmö stads argument att utfyllnaden ska kompenseras.

– Att tro att man kompensera ett grundområde som detta är i stort sett omöjligt. Här finns inte bara ålgräs, växter, sten och block utan även ett rikt djurliv. Ett grundområde som producerar syre och tar upp koldioxid och är minst lika produktivt som en tropisk regnskog. Enligt HAV så kostar en plantering av nytt ålgräs mellan 1,5 till 2,5 miljoner kronor per hektar men en nyetablering av ålgräs är inte i närheten av ett fungerande område som detta i Öresund. Malmö kommun vill ta dessa 26 hektar grundområde och får man igenom detta så kommer det aldrig att bli ett hav mer.

Domen från Mark- och miljööverdomstolen går att överklaga fram till 23 februari 2024.

Källor: SVT Skåne och Mark- och miljööverdomstolen

Mer att läsa