Gå till innehållet

Konstgräsplaner planeras i grön kil med höga naturvärden

Gammal ek i området som hotas bli sportanläggning. Foto: Kerstin Lundén

Nacka kommun i södra Stockholm planerar att anlägga flera konstgräsplaner i en viktig grön kil med höga naturvärden. Lokala naturföreningar protesterar mot beslutet som de menar kommer slå hårt mot naturen i området. Kommunalrådet menar att konstgräsplaner kan fortsätta fungera som grön kil.

Gröna korridorer eller gröna kilar är naturområden som förbinder andra naturområden med varandra. Det anses vara väldigt viktigt för att djur och växter ska kunna sprida sig naturligt och inte låsas i isolerade populationer som inte kan ta sig någonstans och därmed bli känsliga för lokal utrotning. Nu riskerar Ramsmora i Nacka, som är en del av Stockholmsområdets gröna kilar, att omvandlas till konstgräsplaner.

– Ramsmora ingår i den enda regionala gröna kil, Nacka-Värmdökilen, som utgår från Stockholms inre och fortsätter ut i kustlandskapet på Värmdö. Exploatering av Ramsmora försvagar oåterkalleligen en del av kilen och minskar den biologiska mångfalden, det angår oss alla, berättar Kerstin Lundén, ordförande i Boo Miljö- och Naturvänner.

Konstgräs som grön kil?
Kommunalrådet Gunilla Grudevall-Steen (L) menar dock att konstgräsplanerna som ska anläggas kan fortsätta vara en grön kil:
– Bollplaner gör att inte vindar inte stoppas upp, att djur kan förflytta sig och att den öppna marken värnas, säger hon till tidningen NVP.

Det är ett uttalande som Kerstin Lundén tycker är märkligt och att det helt enkelt inte stämmer.
– Hur ska vindspridda sporer och frön kunna ta sig över och gro i helt steril miljö med konstgräs och asfalt? Att djur skulle kunna förflytta sig över anläggningen förstår vi inte heller. Brukar inte fotbollsplaner omgärdas av 3 – 4 meter höga stängsel? Kommunen vill anlägga två 11-spelarplaner och en mindre fotbollsplan, sammantaget en anläggning på cirka 35 000 kvm, ett område stort som 35 – 40 villatomter. Vi förstår behovet av sportanläggningar, men de måste anläggas på lämpliga platser, säger hon.

Mindre bastardsvärmare – en av de rödlistade arterna som lever i området. Foto: Erik Hansson

Området som ska omvandlas till konstgräsplaner utgörs idag av ett småskaligt mosaiklandskap av ett flertal olika naturtyper som ängs- och hagmarker, brynmiljöer, torrbackar och olika skogsmiljöer. Variationen skapar förutsättningar för en rik biologisk mångfald och när området inventerades hittades bland annat den rödlistade mindre bastardsvärmaren (“nära hotad”) som är en bra indikatorer på blomrika ängs- och hagmarker med stor artrikedom. Det hittades även växter som backnejlika, gullviva, brudbröd, jungfrulin, gulmåra och svartkämpar, fåglar som gulsparv och törnskata, samt ekticka (nära hotad) och lunglav (nära hotad).

Kommunen har själv kommit fram till att området har höga naturvärden. Hur skulle dessa drabbas om exploateringen blir av?
– Förutom att allt levande försvinner inom det exploaterade området så påverkas omgivande natur påtagligt. En större sportverksamhet alstrar såväl störande ljus- och ljudexponeringar som trafikstörningar, lokalklimatet och vattenförhållandena ändras. Livsmiljön för arter knutna till kulturlandskapets betesmarker försvinner. Spridningsmöjligheterna försämras när sambandet försvinner mellan betesmarker som ligger öster och väster om Ramsmora i naturreservaten Rensättra och Velamsund.
För boende och besökare i friluftsområdet innebär en stor sportanläggning att rekreationsvärdet sjunker, en utpekad värdekärna med höga upplevelsevärden förstörs. Ett av våra tystaste och mest rofyllda naturområden, ett kulturhistoriskt och biologiskt värdefullt mosaiklandskap ödeläggs, säger Kerstin Lundén.

Odlingslotter med betesmarker i bakgrunden i det hotade området i Ramsmora. Foto: Kerstin Lundén

En annan del av ärendet som Boo Miljö- och Naturvänner, Naturskyddsföreningen i Nacka och Nacka Miljövårdsråd reagerat på är att kommunens enhet för fastighetsförvaltning inte anser att Natur- och trafiknämnden berörs av ärendet.

Vad menas med det och vad får det för konsekvenser?
– Natur- och trafiknämnden, NTN, ansvarar för kommunens vägar, gator och övrig allmän platsmark samt park- och naturmark och även för kommunens uppgifter inom trafikområdet. Det är just frågor inom de områdena som är aktuella för ärendet i Ramsmora. Vi förstår inte hur NTN inte kan beröras. NTN:s ledamöter är politiskt tillsatta, de är beredande och yttrar sig inför politikernas beslut i kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Tjänsteskrivelser som kommer till NTN har utretts och skrivits av personer i kommunen med kompetens i frågorna. Genom att utesluta vägen via NTN riskerar beslut fattas på felaktiga grunder. Det är viktigt att säkerställa att en kompetent och professionell analys och bedömning utgör underlag för politiska beslut, förklarar Kerstin Lundén.

Hon anser också att det här är en fråga som borde engagera många fler än de boende i området.
– Hoten mot den biologiska mångfalden berör oss alla och måste bemötas på alla nivåer mellan det globala och individuella. Trycket på grönområdena ökar både genom att gröna värden exploateras bort och att det rekreativa behovet av grönområden ökar. Nackas befolkning ökar snabbt genom utbyggnaden av tunnelbana till Nacka, Nacka stad, förtätning av villaområden och utbyggnader av befintliga centrum. Genom Nackas kraftiga expansion försvinner både mindre och större naturområden, den gröna infrastrukturen glesnar markant och vi har inte råd att förlora områden som Ramsmora.

Mer att läsa