Gå till innehållet

Kärnkraft och fossil kraft värre än vindkraft för fåglar

Kärnkraftverk i Belgien. Foto: Emmelie Callewaert, CC BY-SA 4.0

Vindkraft pekas ofta ut som ett stort hot mot fåglar. Fel placerad kan det också stämma för vissa arter, men andra energikällor orsakar betydligt fler fåglars död, enligt en studie som gjorts.

Det är ingen tvekan om att olämpligt placerade vindkraftverk kan vara ett hot mot vissa fågelarter. Det finns åtskilliga exempel på hur de dödar örnar och många andra fåglar i områden där det rör sig mycket fåglar. Därför stoppas också en del planerade vindkraftparker och därför protesterar naturorganisationer ibland mot vindkraftparker, trots att de orsakar betydligt mindre utsläpp än andra kraftverk.

– Vindkraft är en bra förnybar lösning, men det kan leda till betydande negativa konsekvenser om den placeras på fel platser. Det kan till exempel vara olämpligt på grund av känsliga fågelarter eller höga naturvärden, sa Kristina Östman, energisakkunnig på Naturskyddsföreningen, i en intervju med Natursidan 2020.

Birdlife Sverige delar den åsikten:
– Vi ser vindkraft som ett sätt att komma bort från fossilberoendet och kan därför sägas vara ”försiktigt positiva”. Det är vår grundinställning. Sedan finns det negativa aspeker och det beror bland annat på vindkraftparkernas position. Framför allt är det mycket som fortfarande är osäkert. Vi utgår från kunskapsläget idag och då finns det inga tydligt mätbara effekter på fåglars populationsnivåer i allmänhet. Men för långlivade arter med låg reproduktionstakt har man kunnat påvisa negativ påverkan, sa Daniel Bengtsson, fågelskyddsansvarig på Birdlife Sverige, i en intervju med Natursidan 2021.

Oförtjänt dåligt fågelrykte jämfört med annan elproduktion

Vindkraftverk har fått en stämpel på sig att vara särskilt farligt för fåglar. Ett påstående som bland annat sprids av Donald Trump och Vladimir Putin. Men det stämmer inte om man jämför med andra energislag, enligt forskaren Benjamin Sovacool, professor för energipolitik vid universitetet i Sussex och Distinguished Professor vid Århus universitet. Han har studerat den negativa påverkan som vindkraftverk har jämfört med kärnkraftverk och fossila kraftverk (kol, olja och fossilgas). Han kom fram till att vindkraftverk orsakar överlägset minst antal dödsfall (0,27) per GWh av producerad el. Kärnkraftverk står för mer än det dubbla (0,6) och fossila kraftverk är extremt mycket värre. För varje GWh som produceras har i snitt 9,4 fåglar fått sätta livet till. Som jämförelse producerades det i Sverige 165 513 GWh i fjol.

De flesta kan förstå hur snurrande vindturbiner kan träffa förbiflygande fåglar, men hur räknade ni på hur många fåglar som dog på grund av kärnkraftverk eller fossila kraftverk?
– På ungefär samma sätt, förklarar Benjamin Sovacool. Genom att titta på antalet fågelkollisioner mot kraftverken. Fåglar kan kollidera med byggnader och kyltorn lika mycket som med vindkraftverkens blad eller torn, som rapporterats i litteraturen, men också genom att beräkna antalet döda fåglar på grund av föroreningar som är relaterade till dessa tekniker, som urangruvor för kärnkraftverk eller surt regn från kolkraftverk.

Vindkraftverk utgör ett visst hot mot fåglar. Foto: Erik Hansson

Vindkraftverk påverkar framför allt fåglar i form av kollisioner medan de andra kraftverken dels orsakar kollisioner – flera studier fann till exempel hundratals döda fåglar årligen vid kärnkraftverk – men också en stor påverkan under hela produktionen. Fossila kraftverk påverkar fåglar med kolgruvor, kollisioner med byggnader och elledningar, samt i efterhand på grund av miljöförstöring i form av exempelvis surt regn, kvicksilverförgiftning och klimatförändringar. Kärnkraftverk orsakar förutom kollisioner med byggnaderna även stora skador mot fåglar och andra djur och växter när naturen förstörs för att skapa urangruvor.

Er studie är över tio år gammal vid det här laget – hur håller slutsatserna i dagsläget?
– Dödsfallen på grund av fossila bränslen per producerad energienhet har sannolikt ökat, berättar Benjamin Sovacool. Nu vi vet mer än vi gjorde då om andra sätt som fossila bränslen dödar fåglar, och vi har bättre, men också mer allvarliga, prognoser för temperaturförändringar vid mitten och i slutet av århundradet. Dödsfallen i kärnkraft är troligen oförändrade, eftersom det inte finns mycket som konstruktörerna av kärnkraftverken kan göra för att minimera dödsfallen ytterligare. Dödligheten i vindkraftverk har sannolikt minskat, eftersom konstruktörerna har fortsatt att förbättra vindkraftverkens prestanda och placeringen för att ytterligare minimera dödligheten för fåglar och fladdermöss.

Varför tror du att det är så mycket diskussioner om att vindkraftverk dödar fåglar, men så lite samtal om hur fåglar påverkas av kolkraftverk eller kärnkraftverk?
– Det beror definitivt på fenomenet att det man inte ser, tänker man inte på. Människor ser vindkraftverkens roterande blad, som ser ut som propellrar, och tänker intuitivt på att fåglar kan kollidera med dem. De tänker oftast inte på att fåglar flyger in i byggnader eller andra saker som dödar ännu fler fåglar, till exempel kontorsfönster eller katter. Och de tänker sällan på föroreningar, som vindkraftverk nästan inte orsakar, men som fossila bränslen och kärnkraftverk ger upphov till i mycket större utsträckning.

Källor: Journal of Integrative Environmental Sciences

Mer att läsa