Gå till innehållet

Hjälp till att kartlägga Europas största skalbagge

Ekoxe. Foto: Erik Hansson

Ekoxen, Europas största skalbagge, har minskat kraftigt i norra Europa de senaste årtiondena och nu vill länsstyrelsen ta hjälp av allmänheten för att kartlägga utbredningen i Sverige. Den fridlysta arten lever främst nära gamla ekar och ses oftast i början på sommaren.

• Rapportera fynd av ekoxe via den här länken.

En liknande inventering gjordes 2013. Då fick länsstyrelsen in 1760 rapporter om totalt 2527 ekoxar, från Skåne upp till Uppland. De flesta fynden är från Blekinge, östra Småland, Öland och östra Östergötland.

Under den förra inventeringen upptäcktes att ekoxens utbrednings- och kärnområden hade krympt och koncentrerats ytterligare mot kusterna. Samtidigt upptäcktes några nya, hittills okända lokaler för arten.

Nu, sju år senare, vill länsstyrelsen ha hjälp med en ny inventering för att kunna rapportera statusen för arten till EU. Därför har sidan Ekoxeuppropet.se lanserats där du kan rapportera in dina fynd.

Lär dig mer om ekoxen
Ekoxen är en stor skalbagge. Hanen kan bli upp till nio centimeter lång medan honan blir cirka fyra centimeter. Som larv lever ekoxen på döda stubbar och rötter av framför allt ek, men även bok, björk och hassel. Utvecklingen tar fyra till fem år och som fullbildad lever den bara i ungefär två månader. Den ses enklast varma skymningar från slutet av maj och framåt, ofta i savflöden på olika lövträd, exempelvis gamla ekar.

Det största hotet mot ekoxen anses vara att hagmarker växer igen och att våra skogar blir alltför täta och grandominerade.

För att gynna ekoxen behövs öppna, solbelysta områden med gamla ekar och grov död ekved, som gärna får ligga på eller under mark. Låt därför både döda ekstubbar och gamla ekar vara kvar på din tomt. Det går också att skapa “ekoxe-komposter” genom att gräva ner ekstockar till hälften i marken på en torr och solig plats. Stockarna bör vara minst en meter långa och ha en diameter på minst 20 cm och de kan täckas till viss del med lövflis eller sand.

Så här ser du skillnad på ekoxen och andra liknande arter:

Ekoxe och några liknande arter. Hane till vänster, hona till höger. Foto: Monika Sunhede, Länsstyrelsen Östergötland

Läs även:
Så blev en överkörd svensk ekoxe en 4 ton tung isskulptur i Kanada
• EU-projekt ska rädda eklandskap i Sverige
Allmänheten visar att ekoxar sprider sig i Sverige

Källa: Länsstyrelsen och broschyren Gynna ekoxen

Mer att läsa