Gå till innehållet

Hjälp länsstyrelsen hitta hotad fjäril

Från mitten på maj och under hela juni månad kan man ha chans att se den starkt hotade fjärilen violett guldvinge. Det är en fridlyst art som varken får infångas och skadas och som trivs i “fuktiga, ogödslade ängs- och betesmarker samt i rikkärr, men har även hittas i blomrika vägkanter och kraftledningsgator”.

Violett guldvinge. Foto: James K. Lindsey via Wikimedia

Nu vill länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län ha allmänhetens hjälp att rapportera in fynd av violett guldvinge för att få bättre kunskap om och var den fortfarande finns kvar.

– Violett guldvinge är ett levande minnesmärke från det äldre kulturlandskapet. De fynd av fjärilen som kommer in ökar kunskapen om var arten finns kvar och kan användas som underlag vid planering av skötsel- och restaureringsåtgärder, säger Bodil Carlsson, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen Jämtlands län.

Violett guldvinge är ungefär 2,5 centimeter bred och känns igen på att den har “orange vingundersidor med mörka fläckar och violetta till bruna vingovansidor”.

Om du tror dig se ett exemplar får du gärna ta ett fotobevis och helst rapportera ditt fynd på Artpotalen, som nyligen lanserat en ny version för ryggradslösa djur, eller mejla ditt fynd till violettguldvinge@lansstyrelsen.se.

Källa: Länsstyrelsen

Mer att läsa