Gå till innehållet

Nära hälften av Finlands fågelarter nu hotade

Skogsfågeln talltitan har gått från att vara en av Finlands vanligaste fåglar till att vara starkt hotad. Foto: Niclas Ahlberg

Det går allt sämre för Finlands fåglar och försämringen går snabbt. I början på 2000-talet ansågs 72 av häckfåglarna hotade eller nära hotade. Idag är summan uppe i 121, vilket motsvarar varannan fågelart i landet. Det framgår av Birdlife Finlands nya rapport.

Rapporten “Fågelfaunans tillstånd i Finland” (“Linnuston tila Suomessa”) går igenom Finlands fågelarter, hur populationer utvecklats, vad de hotas av och hur de kan gynnas. Precis som i Sverige hotas fåglarna framför allt av ett allt intensivare skogs- och jordbruk, klimatförändringar, samt försämrade vattendrag.

Flera nationellt utdöda arter
Birdlife Finland skriver bland annat om att landet förlorat flera häckfåglar under 2000-talet. Gyllensparven häckade tidigare i landet med hundratals par, men är idag försvunnen. Fjällgåsen har inte heller häckat i landet på över 20 år. Flera andra arter ser ut att gå samma öde till möte om inte något görs; ortolansparv, brunand och sommargylling exempelvis.

Svårt för jordbruks- och skogsfåglar
Jordbruksfågeln ortolansparv har till exempel minskat med hela 99 procent på 30 år. Det beror på att det moderna lantbruket blivit allt mer storskaligt, småbiotoper har försvunnit och bekämpningsmedel har slagit ut många insekter. De finska ortolansparvarna flyttar inte genom Frankrike i så stor utsträckning, så det beror inte på den franska jakten.

Även många fågelarter som behöver gammal skog har minskat. Det gäller till exempel lavskrikan som försvunnit från södra Finland, talltitan som sedan 1950-talet gått från att vara en av Finlands vanligaste arter till att nu vara starkt hotad.

Lösningar finns
För att möta utmaningen vill Birdlife Finland se en satsning på bland annat långsiktig skötsel av vattendrag, mer ekologiskt jordbruk och fler områden med skyddad gammalskog, samt mindre kalhyggen och större hänsyn till fåglar i skogsbruket.

– Viktiga beslut har fattats i Finland under denna mandatperiod som gynnar hotade fågelarter, såsom lanseringen av HELMI- och SOTKA-projekt som syftar till att förbättra levnadsförhållandena för minskande vatten- och våtmarksfåglar. Åtgärder för att stoppa nedgången av jordbruks- och skogsfåglar har ännu inte vidtagits. Att stoppa förlusten av natur kommer att lyckas om man tar hänsyn till biologisk mångfald som ett övergripande tema i allt beslutsfattande, säger Teemu Lehtiniemi, BirdLifes chef för bevarande och forskning.

Källor: Birdlife Finland och Yle

Mer att läsa