Gå till innehållet

Finsk studie: Betande djur bäst på naturvård i våtmarker

Rörhöna i våtmark. Foto: Erik Hansson

Finlands miljöcentral har undersökt olika åtgärder för att hindra igenväxningen på 15 värdefulla våtmarker. Resultatet är tydligt – betande kor är effektivare och billigare än att använda maskiner och den positiva effekten för fåglar är “nästan omedelbar”, rapporterar HBL.

Studien, som finansierats via EU, undersökte åtgärder för igenväxningen på 15 av den finska sydkustens värdefullaste våtmarker. Röjningen av vass från våtmarkerna med hjälp av nötkreatur hade en nästan omedelbar effekt, då vanliga och sällsynta fåglar ökade i antal både under häckning och flytt. Åtgärderna gynnade bland annat simänder, vadare, skrattmåskolonier, rörhönor, sothönor och rördrommar. Det sågs inte heller några negativa effekter på fåglar som behöver vass, troligen för att inte all vass gallrades bort.

LÄS ÄVEN: • Skördad vass minskar risk för övergödning

Betande djur hade också bättre effekt än både slåtter och muddring. Det är den billigaste metoden och den ger även andra positiva effekter, så som att nötkreaturens dynga lockar insekter.

Forskarna i studien anser också att röjning av igenvuxna våtmarker blir ännu viktigare i framtiden på grund av klimatförändringarna, ökad övergödning och intensivare markanvändning.

LÄS ÄVEN: • Våtmarker kan spara miljardbelopp vid översvämningar

Sara Fraixedas tar i sin doktorsavhandling vid Naturhistoriska centralmuseet upp att de flesta fågelarter i Finland minskar i antal och det gäller särskilt de som lever i skogar och myrmarker. Anledningen är “högeffektivt skogsbruk, dikning, torvtäkt och övergödning”.

– Klimatförändringens och markanvändningens inverkan på fågelpopulationerna växlar stort beroende på livsmiljöer och fåglarnas egenskaper (exempelvis flyttstrategier). Trots det har hotbilden förvärrats för nästan alla de fågelpopulationer jag undersökt i Finland och andra nordeuropeiska länder, skriver Fraixedas i sin avhandling, enligt HBL.

Källa: HBL

 

Mer att läsa