Gå till innehållet

Stockholm överklagar dom för att avverka ekmiljö med höga naturvärden

Några av de ekar i Kristineberg som nu blir kvar. Foto: Anders Tranberg

Stockholms stad vill bygga fyra kontorshus på 6-7 våningar i Kristineberg. Men för att få plats med dem måste nio gamla ekar i ett viktigt kärnområde avverkas. Mark- och miljööverdomstolen i Svea hovrätt underkände stadens detaljplan efter Stockholms Naturskyddsförenings överklagan. Nu har Stockholms stad överklagat domen, enligt DN.

Kristinebergs slottsspark på Kungsholmen rymmer ett 40-tal grova ekar, varav många är mellan 300 och 600 år gamla. Enligt Ekologigruppen är det “ett av de viktigaste kärnområdena för ekar med höga naturvärden”. Men när Stockholms stad ville bygga kontorshus i området gjordes aldrig en ordentlig inventering av området, enligt Stockholms Naturskyddsförening. Den uppfattningen delas även av både mark- och miljödomstolen i Nacka tingsrätt och mark- och miljööverdomstolen i Svea hovrätt som båda underkänt byggplanerna. 

Nu har Stockholms stad överklagat ärendet till Högsta domstolen.

LÄS ÄVEN: • EU-projekt ska rädda eklandskap i Sverige

De två domstolarnas besked kommenterades tidigare så här av Anders Tranberg, ordförande Stockholms Naturskyddsförening:
– Det är mycket tillfredsställande att vi fått medhåll av domarna till stor del i två domstolsprocesser i ett såhär pass omfångsrikt planärende. Vi har granskat detta väldiga kontorsbygge noga och, liksom de båda miljödomstolarna, funnit avgörande brister i planprocessen som utgör formella fel, inte minst gällande miljöutredningar. Miljödomstolarna har slagit ner på detaljplanen dels med hänvisning till miljöbalken och dels med hänvisning till plan- och bygglagen.

Har inte gjorts ordentlig inventering av naturvärden
Mark- och miljööverdomstolen anser att utredningen saknar tillräckliga uppgifter för att det ska gå att bedöma vilka naturvärden som finns i området, samt vilka konsekvenser byggandet får på naturvärdena. Det har exempelvis inte gjorts någon detaljerad inventering av insekter och fladdermöss, vilket skulle kunna “uppdaga ytterligare rödlistade arter”.

LÄS ÄVEN: • Allt färre lövträd i Sveriges skogar – kostar skogsindustrin miljarder årligen

Även första instans, Mark- och miljödomstolen, var kritiska till att det inte gjorts någon ordentlig naturvårdsbedömning, men slog fast att området har höga naturvärden som skulle påverkats negativt av avverkningarna.
– Förutom att skyddsvärda arter i området inte utretts saknas det också en utredning som beaktar även de närliggande områdena, vilka också är en del av kärnområdet och där staden planerar för åtgärder som påverkar träden.

Domen stärker Stockholms Naturskyddsförenings rätt att överklaga
– Att kontorshuset nu fått nej även i mark- och miljööverdomstolen innebär att en ekmiljö med mycket högt naturvärde får stå kvar, vilket vi sätter stort värde på eftersom Stockholm har ett särskilt ansvar i norra Europa för att bibehålla grov gammal ek. Att Högsta domstolen skulle ändra beslutet ser vi som osannolikt. Vi gläds också åt att mark- och miljööverdomstolen påtalar Stockholms Naturskyddsförenings rätt att överklaga genom att hänvisa till Århuskonventionen, denna dom stärker därmed miljöföreningars rätt till rättsprövning i miljöfrågor, säger Anders Tranberg.

Stockholms Naturskyddsförening bedömer det som osannolikt att HD skulle ändra domen.

Källor: DN Stockholm, Stockholms Naturskyddsförening, Mitt i Kungsholmen och Stockholm Direkt

Mer att läsa